Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Jobb och företagande

Positiv trend för Stenungsunds kommun i Insikts senaste mätning

Idag presenteras resultaten av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga undersökning av kommuners myndighetsutövning gentemot företag. Resultatet för Stenungsunds kommun ökar för andra året i rad och visar på en stabil och positiv utveckling över tid.

Onsdagen den 24 april släpptes resultatet för 2023 års Insiktsmätning, en mätning som SKR genomför årligen. I mätningen av den kommunala servicen till företagen når Stenungsund ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 74, vilket är en ökning från föregående års NKI på 73. Totalt sett har Stenungsund kommuns NKI ökat med 11 enheter från år 2012, när mätningen började.

– Det är väldigt kul att se att trenden för det totala NKI under de senaste åren går uppåt och att det arbetet vi lägger ner ger resultat. Vi kommer att utvärdera svaren i resultatet och fortsätter arbetet framåt för att förbättra företagsklimatet i Stenungsunds kommun, säger Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun.

Endast på ett område i undersökningen presterar Stenungsunds kommun sämre jämfört med tidigare år: livsmedelskontroller. Betyget för livsmedelskontroller har sjunkit något från 2022 års 84 till 2023 års 81 på NKI-skalan. 81 anses vara ett mycket högt betyg, enligt SKR.

Det totala resultatet för Stenungsunds kommun visar att de områden där företagen är som mest nöjda är kommunens attityd och bemötande med ett NKI-index på 81, respektive 79. Här räknas inte myndighetsområdena serveringstillstånd och markupplåtelse med då kommunen inte fått något resultat på grund av för få ärenden. Årets resultat visar också en positiv trend inom myndighetsområdena bygglov och miljö- och hälsoskydd.

– Vi har de senaste åren arbetat aktivt med att strukturera och utveckla våra arbetssätt och processer men även med att stärka medarbetarna i deras uppdrag och jag tycker det är fantastiskt roligt att se resultat av det arbetet.”, säger Martin Ladfors, verksamhetschef för bygg och miljö i Stenungsunds kommun.

Plats 32 av 104 inom serviceområdet upphandling

I år är också andra året som serviceområdet upphandling undersöks i en egen mätning, NUI (nöjd upphandlings-index). I mätningen för 2023 hamnar Stenungsunds kommun på 68 i jämförelse med föregående års 70 vilket innebär en minskning på 2 enheter. Trots detta anses resultatet för NUI vara ett godkänt resultat enligt SKR och motsvarar plats 32 i den totala rankingen över de sammanlagt 105 svenska kommuner som deltagit i mätningen.

– Verkligen roligt att se det fortsatt fina resultatet som ligger över snittet i Sverige. Våra upphandlare gör ett stort jobb med att förenkla upphandlingsarbetet för företag på ett rättssäkert sätt. Arbetet kommer att fortsätta framöver och vi är lyhörda för de tankar och reflektioner som mätningen ger oss, säger Gabriella Glimstedt, upphandlingschef för Stenungsunds kommun.

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som varit med och bidragit med värdefulla synpunkter. Det är med er hjälp som vi utvecklar kommunens företagsklimat!

Läs mer om hur undersökningen utförs och se resultaten av mätningen för varje specifikt serviceområde:

Fakta om Insikt

  • Insikt 2023 är den elfte undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.

  • I utförandet av undersökningen skickas enkäter till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2023. Utifrån deltagande kommuners sammanlagda resultat görs sedan en rankning för att ta tempen på företagsklimatet.

  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sju myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. Upphandling mäts i en egen utformat enkät och ingår inte i den totala rankningen.

  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.