Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund innebär en möjlighet för alla kommuninvånare att ställa frågor till kommunens politiker på alla kommunfullmäktiges sammanträden. Frågan ska handla om något som kommunen ansvarar för och lämnas in skriftligt till kommunen senast en vecka innan sammanträdet.

Regler för allmänhetens frågestund

Det finns regler för allmänhetens frågestund som är beslutade av kommunfullmäktige:

 1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige.
 2. Frågorna får ställas till kommunfullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice
  ordförandena i kommunens styrelse/nämnder, utskott och beredningsledare.
 3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör vem som ska besvara frågan.
 4. När ett kommunfullmäktigesammanträde kungöres och annonseras i ortstidning finns ska alltid information om allmänhetens frågestund finnas med.
 5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje fullmäktigesammanträde.
 6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
 7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.
 8. Frågeställaren ska vara kommunmedlem.
 9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad senast en vecka före sammanträdet. Frågan skickas till kommun@stenungsund.se eller per post till Kansliet, Stenungsunds kommun, strandvägen 115, 444 82 Stenungsund.
 10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om särskilda skäl föreligger kan presidiet bestämma att en fråga ska framföras och besvaras, även om frågeställaren inte närvarar vid frågestunden.
 11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt.
 12. Fråga ska vara av allmänintresse och inte avse enskild persons ärende hos Stenungsunds kommun. Om frågan inte hinner behandlas eller inte kan besvaras får frågeställaren möjlighet att ställa sin fråga på ett kommande sammanträde istället, alternativt få ett skriftligt svar om så önskas.
 13. Frågan ska kunna besvaras utan större utredning.
 14. Frågeställaren får läsa upp frågan i samband med frågestunden. Frågeställaren avgör själv om frågan ska framföras från talarstolen eller längre bak i salen, med en mikrofon. Frågeställarens taletid är begränsad till maximalt tre minuter. frågan får kompletteras med en muntlig följdfråga på sammanträdet.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31