Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Visselblåsarfunktion

Stenungsunds kommun har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i Stenungsunds kommun.

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad ”Visselblåsarlagen” i kraft. Lagen syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden av allmänt intresse i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Visselblåsarlagen möjliggör rapportering av missförhållanden på tre olika sätt:

 • Intern rapporteringskanal
 • Extern rapporteringskanal
 • Offentliggörande

Stenungsunds kommun är skyldig att upprätta en intern rapporteringskanal som du når via en länk på den här sidan. Övriga rapporteringsformer beskrivs nedan under rubriken "Andra sätt att rapportera”.

Visselblåsarlagen inskränker inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet.

Syftet med visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att missförhållanden sker i Stenungsunds kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för kommunen.

Syfte med visselblåsarfunktionen är att personer som rapporterar om misstänkta överträdelser ska skyddas mot repressalier av olika slag. Personer som omfattas av skyddet är bland annat arbetstagare, praktikanter och volontärer. Skyddet gäller både innan ett arbetsrelaterat sammanhang har uppstått och efter att det har avslutats.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang och att det finns ett allmänt intresse av att informationen kommer fram.

Lagen gäller också vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang av information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som:

 1. som strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten eller
 2. strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv,
 3. eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv.

Vad är ett arbetsrelaterat sammanhang?

Med arbetsrelaterat sammanhang avses en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, i vilken personen kan eller har kunnat komma över information om missförhållanden och utsättas för repressalier om informationen rapporteras.

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av till exempel kommuninvånare, politiker och förtroendevalda, kund, klient, patient eller elev.

Vad betyder allmänt intresse?

Visselblåsarlagen omfattar rapportering av missförhållanden om det finns ett allmänt intresse av att de kommer fram. Det finns normalt sett inte ett allmänt intresse av att missförhållanden kommer fram om inte missförhållandena är av tillräckligt allvarlig grad.

Ett missförhållande är att betraktas som ett allmänt intresse om missförhållandet angår allmänheten, det vill säga en stor krets personer i samhället. Ett missförhållande av allmänt intresse kan till exempel vara överträdelser av lagar och andra föreskrifter som utsätter människor för risker för liv, säkerhet och hälsa. Även handlanden eller ageranden som innefattar brott med fängelse i straffskalan eller missförhållanden jämförliga med sådana handlingar. Korrupt beteende så som jäv, givande och tagande av muta och felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar kan också betraktas som missförhållanden av allmänt intresse.

Utöver att missförhållandena ska angå en krets som kan betecknas som allmänheten krävs att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Den omständighet att en verksamhet rent allmänt tilldrar sig allmänhetens intresse innebär inte att missförhållanden i verksamheten regelmässigt ska anses vara av allmänt intresse. Däremot finns som regel ett legitimt intresse av att missförhållanden som påverkar allmänheten negativt kommer fram och därmed kan avhjälpas. Ju mer frekventa och systematiska missförhållandena är, desto större är samhällsintresset av att missförhållandena avhjälps eller avbryts.

I de fall ett missförhållande inte är av allmänt intresse är alltså visselblåsarlagen inte tillämplig. Ett missförhållande som inte är av tillräckligt allmänt intresse ska därför inte rapporteras i visselblåsarfunktionen. Missförhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden är som utgångspunkt därför inte av allmänt intresse.

Sammanfattning

Ett visselblåsarärende är en rapportering som:

 • Innefattar missförhållandena som framkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang
 • Det ska finnas ett allmänt intresse av att missförhållandena man rapporterar om kommer fram
  • Ett allmänintresse kräver oftast att missförhållandet är allvarligt
  • Missförhållandet ska angå en stor krets av personer i samhället (allmänheten)
  • Allmänheten ska ha ett legitimt intresse av att informationen om missförhållandena kommer fram

Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-avdelningen eller någon facklig företrädare

Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas för att rapportera om missförhållanden som hör till Stenungsundshem AB eller Stenungsunds Energi AB. Sådana rapporteringar görs istället till lämplig myndighets externa rapporteringskanal. För information om vilka myndigheter som är skyldiga att upprätta externa rapporteringskanaler, se avsnitt ”Andra sätt att rapportera”.

Funktionen får även inte användas för att rapportera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Vid utsatthet för mobbning och trakasserier i din arbetsroll

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i din arbetsroll ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Generella synpunkter på den kommunala verksamheten

Generella synpunkter på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till Kontaktcenter på 0303-73 00 00 eller via e-tjänst:

Kontakta kommunen

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått ta del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar det samt tillhör någon eller några av följande personkategorier:

 • Arbetstagare
 • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • Personer som söker eller utför volontärarbete
 • Personer som söker eller fullgör praktik
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Personer med anknytning till kommunens aktiebolag ska inte använda sig av visselblåsarfunktionen utan ska istället rapportera eventuella missförhållanden i lämplig extern rapporteringskanal som tillhandahålls av andra myndigheter.

Ansvarsfrihet

Av Visselblåsarlagen framgår att en rapporterande person inte får göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Vissa undantag finns från den här rätten. Ansvarsfriheten medger inte en rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Skydd mot repressalier

Enligt Visselblåsarlagen får en verksamhetsutövare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller, på grund av rapportering, vidta repressalier mot:

 • En rapporterande person
 • Någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud
 • Någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega
 • En juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till

En verksamhetsutövare får inte heller vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.

Om en verksamhetsutövare bryter mot någon av dessa bestämmelser kan personen i fråga bli skadeståndsskyldig. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att denne inte brutit mot bestämmelserna om repressalieförbud.

Skydd i form av ansvarsfrihet och skydd mot repressalier och hindrande åtgärder gäller inte om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott genom rapporteringen eller vid inhämtandet av uppgifterna. Den som rapporterar måste också vid tidpunkten för rapporteringen haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann för att kunna omfattas av skyddet.

Sekretess

Den person som rapporterar via rapporteringskanalen och som omfattas av personkategorierna under avsnitt ”Vem kan rapportera?” har ett sekretesskydd för sin identitet. Även andra personers identitet kan skyddas av sekretessen, till exempel vittnen och den som rapporten gäller.

För att det som rapporteras ska kunna åtgärdas kan uppgifter lämnas vidare inom organisationen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för andra, exempelvis för polisen om det behövs för att utreda ett brott. Det är dock bara uppgifter som är helt nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

Sammanfattning

Visselblåsarens skydd består av:

 • Möjlighet till ansvarsfrihet för att ha åsidosatt tystnadsplikt vid rapportering
 • Repressalieförbud för verksamhetsutövaren
  - Skadestånd för verksamhetsutövaren
  - Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren
 • Sekretesskydd för sin identitet

Anmäl ett missförhållande

Stenungsunds kommun möjliggör intern rapportering av missförhållanden:

 • digitalt
 • via telefon (numret finner du i rapporteringssystemet via länken nedan)
 • vid personligt möte. Vill du boka in ett personligt möte kan du göra det antingen via telefon eller genom att skriva det i lämpligt fält i den digitala rapporteringskanalen som du når vi länken nedan.

Här kan du rapportera om ett missförhållande och få information om hur du går tillväga:

 

Rapportera ett missförhållande

Samtliga rapporter om missförhållanden hanteras i ett initialt skede av en kommunintern visselblåsarfunktion. Den kommuninterna visselblåsarfunktionen granskar den inkomna rapporten och bedömer om rapporten uppfyller kriterierna för att utgöra ett visselblåsarärende eller inte.

Om den kommuninterna beredningsgruppen bedömer att rapporten berör ett missförhållande av allmänt intresse i ett arbetsrelaterat sammanhang kommer rapporten att överlämnas till en extern aktör för ytterligare utredning och uppföljning. Syftet med att överlämna rapporten till en extern aktör är att säkerställa en oberoende och självständig utredning av det rapporterade missförhållandet. När den externa aktören är färdig med sin bedömning överlämnar aktören en rapport med slutsatser och förslag på åtgärder till kommunens visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen överlämnar därefter den externa utredarens rapport till berörd sektor som i sin tur beslutar om eventuella åtgärder med anledning av utredningen.

Rapporter som inte ligger inom funktionens lagreglerade uppdrag, det vill säga inte handlar om missförhållanden av allmänt intresse, överlämnas till berörd sektor eller till kommunens HR-avdelning.

Om ett inrapporterat missförhållande inte uppfyller kriterierna för extern utredning och det inte heller finns behov av att överlämna den inkomna rapporten till berörd sektor eller HR-avdelningen för ytterligare hantering kommer ärendet att avslutas. Den rapporterande personen kommer då uppmanas att ta upp frågan med sin närmaste chef eller genom annan lämplig rapporteringsform så som arbetsplatsträffar eller via kommunens skade- och tillbudsrapporteringssystem (Skalman).

Den rapporterande personen kommer att få en mottagningsbekräftelse inom sju dygn efter att rapporten har inkommit. Inom tre månader efter att mottagningsbekräftelse har lämnats kommer visselblåsarfunktionen att återkoppla om vilka åtgärder som har vidtagits.

Rapportering av missförhållanden ska ske internt, externt eller genom offentliggörande.

Intern rapportering

Här hittar du information om hur det går till när du rapporterar internt till kommunen:

Rapporteringstjänst för Stenungsunds kommun - Lantero Länk till annan webbplats.

Extern rapportering

Följande myndigheter är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler som du kan använda för att rapportera till.

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Den externa rapporteringen kan också ske till någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

Offentliggörande enligt Visselblåsarlagen

Offentliggörande innebär att information om missförhållanden görs tillgänglig för allmänheten. Det kan göras på flera olika sätt, till exempel genom att uppgifter lämnas till någon annan för publicering, exempelvis en journalist. För att få skydd vid offentliggörande enligt Visselblåsarlagen krävs att man först rapporterat externt.

Information kan också göras tillgänglig för allmänheten genom att uppgifter lämnas till aktörer som kan bidra till att uppgiften får spridning, såsom miljöorganisationer, folkvalda personer, och andra ideella sammanslutningar.

Offentliggörande inkluderar även att den rapporterande personen själv publicerar uppgifterna i något medium som är tillgängligt för allmänheten, till exempel sociala medier.

Observera att offentliggörande alltid kan göras i enlighet med bestämmelserna i de svenska grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Sammanfattning

Rapportering av missförhållanden ska ske på något av följande sätt:

Offentliggörande enligt grundlagsbestämmelserna

Om du inte omfattas av personkretsen som kan rapportera om missförhållanden och få skydd enligt Visselblåsarlagen, omfattas du ändå av bestämmelserna i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Det står var och en fritt att utnyttja sina rättigheter enligt dessa lagar oberoende av om man valt att använda sig av Visselblåsarlagens bestämmelser eller inte.

Skyddet som en person får som rapporterar om missförhållanden enligt någon av våra grundlagar kallas för Meddelarskyddet. Meddelarskyddet består av följande sex delar:

 • Meddelarfrihet
 • Anskaffarfrihet
 • Rätten till anonymitet

Dessa tre rättigheter åtföljs av bestämmelser om motsvarande skydd för dessa rättigheter:

 • Tystnadsplikt (källskydd)
 • Efterforskningsförbud
 • Repressalieförbud

Sidan uppdaterad: 2024-03-31