Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Överklaga beslut

Som kommuninvånare eller direkt berörd av ett beslut kan du på olika sätt överklaga beslutet.

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller beslut som berör samtliga kommunmedlemmar medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Kommunmedlem är enligt Kommunallagen den som är folkbokförd i kommunen, den som ska betala kommunalskatt i kommunen eller den som äger fast egendom (mark) i kommunen.

Laglighetsprövning

De beslut som fattas med stöd av Kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt Kommunallagens 10 kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt och inte om det är lämpligt.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Sammanfattning av laglighetsprövning:

Hur? Skriftligt
Vem får klaga? Kommunmedlem
Skickas till: Förvaltningsrätten i Göteborg
Inom vilken tid? Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp.
Prövningens omfattning? Beslutets laglighet.
Prövningens effekt? Beslutet kan kvarstå eller upphävas.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Beslut som fattas med stöd av någon speciallag överklagas genom förvaltningsbesvär. Överklaganderegler finns i respektive lagtext. Saknas överklaganderegler helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning. Står det att överklagande prövas av länsstyrelse eller av allmän förvaltningsdomstol, gäller förvaltningsbesvär. Det finns också lagar som innehåller kompletta hänvisningar till om ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Snabbguide - Förvaltningsbesvär

Hur? Skriftligt.
Vem får klaga? Den beslutet angår om det gått personen emot.
Skickas till: Överprövande instans (vanligtvis Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten) men ges in till kommunen.
Inom vilken tid? Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning: Beslutets laglighet och lämplighet.
Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Hur du skriver ett överklagande, till exempel laglighetsprövning

(Texten som är skriven med fet stil ska vara med i din överklagan. Texten skriven med vanlig stil förklarar vad du ska skriva.)

Dagens datum

Till: Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197,400 15 Göteborg Om det är första gången du överklagar ett beslut vänder du dig till förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg
Du vänder dig till kammarrätten om du har fått avslag i Förvaltningsrätten.

Klagande: Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress.

Saken: Här skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför.

Överklagat avgörande: När du överklagar till Förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun, kommunens beslut, datum för beslutet och diarienummer. (Alla kommunala beslut får ett diarienummer och det är ett registreringsnummer som förkortas dnr och som finns överst i beslutet.) När du överklagar till Kammarrätten ska du skriva Förvaltningsrättens dom, målnummer (Domar från rätten får målnummer)....-...., meddelad i datum som domen bestämdes. Sedan skriver du: Jag vill överklaga beslutet.

Jag yrkar på: Här skriver du vad du vill ha. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras.

Skälen för min överklagan är: Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem. Du kan också skicka in din överklagan och komplettera med intygen. Då ska du skriva så här: Jag kommer senare att komplettera överklagandet. Om du vill gå till domstolen och prata om ditt ärende, så skriver du: Jag hemställer om muntlig förhandling.

Skriv under brevet med ditt namn: Under din namnteckning skriver du ditt namn med tydliga bokstäver, det vill säga ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.