Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Offentlig handling

En offentlig eller så kallad allmän handling är alla typer av handlingar som en myndighet upprättat, förvarar eller tagit emot.

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Ja, den rör alla som vill använda sina medborgerliga rättigheter. Principen innebär:
Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Att allmänhet och massmedia får tillgång till information om förhållanden inom stat och kommuner ser vi i Sverige som en naturlig del av den kontrollmakt vi själva och massmedier utgör. Som en konsekvens av offentlighetsprincipen skapas vissa garantier för att statliga och kommunala myndigheter inte missbrukar sin makt eller bedriver verksamhet som strider mot de lagar och regler som finns.

Sverige har en unik ställning i världen när det gäller öppenhet och insyn vilket innebär att massmedia och allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel ett brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video, bandupptagningar, datafiler eller en cd-rom. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Detta innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. Alla statliga och kommunala myndigheter en skyldighet att hålla ordning på sina allmänna handlingar genom registrering, förvaring och arkivering.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att ta fram handlingar.

Får jag ta med handlingarna hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige i Stenungsund har bestämt vad det kostar att kopiera handlingar.

Avgifter för kopiering

Om antalet är 10 sidor (enkelsidigt eller dubbelsidigt) eller mer tas en avgift ut för kopia eller utskrift av allmän handling.

Avgifter per tid

Avgifter för kopiering per tid

Tid

Kostnad

Första 15 minuterna

Gratis

Varje ny påbörjad kvart efter de första 15 minuterna

150 kr

 

Avgifter per sidor

Avgifter för kopiering per sidor

Antal sidor

Kostnad

1 till 39

Gratis

40

50 kronor

41 och framåt

2 kronor per sida

 

Fullständig taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar Pdf, 220 kB.

Kan och får jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om varför du vill ta del av allmänna handlingar. Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteman fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte.

Vad händer om jag nekas att ta del av en handling?

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Vad ska jag mer tänka på?

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos nämndens registrator.

Undantag från registreringsskyldigheten

Från registreringsskyldigheten finns det flera undantag. Det gäller allmänna handlingar som uppenbart har liten betydelse för verksamheten, allmänna handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter, om handlingarna hålls ordnade så att det lätt går att fastställa om en handling har kommit in eller upprättats eller om regeringen medger undantag.

Sidan uppdaterad: 2024-03-13