Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Riktlinjer för IOP i Stenungsunds kommun

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och den idéburen sektorn. Syftet med IOP är att möjliggöra samverkan mellan kommun och idéburna aktörer kring samhällsutmaningar.

IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer.

Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet
  förekommer redan hos den idéburna organisationen).
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035,
  strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut.
 • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget .
 • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
 • Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller
  andra insatser).
 • Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
 • Verksamheten avses drivas under en längre tid.
 • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
 • Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
  idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och
  självständig aktör.

En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen,
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en
positiv samhällsutveckling i stort. Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.

Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal.

Dialog och bedömning

För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen.
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen. En
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången. En överenskommelse ska
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens
utgång. Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Finansiering och uppföljning av överenskommelse

Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra
utbetalningsintervaller. Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens
efterlevnad av överenskommelsen.

Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning.
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten,
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje
enskild överenskommelse

I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:

 • Stadgar
 • Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse med bokslut
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och styrelseförteckning
 • Uppgift om medlemsantal

Bedömning

En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen. Därtill kan
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder
för att uppnå en kommunens Vision 2035.

I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört
verksamhetsområdes budget.

Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;

 1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp
 2. Värdegrund
 3. Ansvarsfördelning och insatser
 4. Ekonomisk fördelning
 5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning
 6. Samverkansformer
 7. Utvärdering och uppföljning
 8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning
 9. Övrig ansvarsfördelning
 10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist
 11. Parter
 12. Underskrift

Uppföljning av riktlinjerna

Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod.

Sidan uppdaterad: 2023-11-30

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.