Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Beredningar

Kommunfullmäktige har beredningar utsedda inom olika områden för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför att beslut ska tas i kommunfullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan även själva väcka frågor.

Beredningarnas ledamöter

Beredningsledare och vice beredningsledare utses bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare medan beredningsledamöterna kan vara förtroendevald utan uppdrag i kommunfullmäktige. Uppdraget som beredningsledare tillfaller majoriteten och vice beredningsledare oppositionen. Beredningarna har möjlighet att adjungera personer utanför beredningen för att lösa specifika uppdrag.

När beredningens ärenden behandlas i kommunfullmäktige har de beredningsledamöter som inte sitter i kommunfullmäktige rätt att yttra sig och delta i debatten.

Förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.

Fasta och tillfälliga beredningar

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. Tillfälliga beredningar kan tillsättas av fullmäktige för att bereda specifika frågor, till exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen motion. De fasta beredningarna är demokratiberedningen, beredningen miljö- och fysisk planering, beredningen för hållbara livsvillkor och valberedningen.

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen arbetar till exempel med konstitutionella frågor, demokratiutveckling samt utvärdering och framtidsfrågor inom sitt område.

Demokratiberedningen består av nio ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Demokratiberedningens ledamöter Länk till annan webbplats.

Miljö och fysisk planering

Beredningen arbetar till exempel med översiktsplaner (ÖP), miljöfrågor, vatten och avlopp, vägar, trafik, bostäder samt utvärdering och framtidsfrågor inom området.

Beredningen miljö och fysisk planering består av nio ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Beredningen miljö och fysisk planering ledamöter Länk till annan webbplats.

Beredningen för hållbara livsvillkor

Beredningen arbetar med övergripande välfärdsfrågor, som till exempelfrågor om barn och ungas (medborgare som är 25 år och yngre) samt vuxna och äldres (medborgare som är 26 år och äldre) levnadsvillkor samt andra långsiktiga och strategiska framtidsfrågor och dokument inom sitt beredningsområde.

Beredningen för hållbara livsvillkor består av nio ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Beredningen för hållbara livsvillkors ledamöter Länk till annan webbplats.

Valberedning 2023-2026

Valberedningen har som uppdrag att bereda nomineringar i valärenden till kommunfullmäktige. Beredningens arbete innebär att nominera förtroendevalda till nämnder, utskott, beredningar med mera till följd av val inför ny mandatperiod.

Valberedningen består av nio ledamöter och nio ersättare som utses av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Valberedningens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-01-10