Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Inköp, riktlinjer och policy

Riktlinjer för inköp och policy utgår från lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens styrdokument. Under våren 2024 kommer nya styrdokument för inköp och policy att antas för Stenungsunds kommun. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Här finner du information om lagar och riktlinjer för kommunens inköp och upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och dessa är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger bland annat på objektivitet, likabehandling och öppenhet. Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) har flera syften. Lagen gäller för alla former av upphandlingar inom bland annat statliga myndigheters, kommuners och regioners inköp av varor och tjänster från en leverantör.

Lagen om offentlig upphandling på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala riktlinjer för Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun köper varor och tjänster för 1 miljard kronor varje år från över 1000 olika leverantörer. De flesta av inköpen görs på något av de 500 upphandlade ramavtalen. Mindre inköp där avtal saknas kan hanteras genom en enklare upphandlingsprocess som kallas direktupphandling (upphandling utan föregående annonsering). Då jämförs offerter för det enskilda behovet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att inköp och upphandlingar sköts i överensstämmelse med lagar och riktlinjer.

Vi bidrar genom upphandling i arbetet med att främja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vårt strategiska hållbarhetsarbete utgår från våra vägledande och styrande inriktningsmål, dokument Vision 2035 och vår översiktsplan.

Social hållbarhet innebär till exempel att vi i upphandlingar kan ställa sysselsättningskrav för uppdragets genomförande, som möjliggör för personer som står lågt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Sysselsättningskrav kan även avse praktik- eller lärlingsplatser i syfte att stimulera kompetensförsörjningen.

Vårt ekonomiska hållbarhetsarbete innebär bland annat att vi använder skattemedel och resurser på ett effektivt sätt. Detta bland annat genom att vi samverkar i upphandlingar med andra offentliga organisationer för att få skalfördelar samt konkurrensutsätter inköp från första kronan.

Den ekologiska hållbarheten är en självklar aspekt vid upphandlingar där upphandlingsföremålet har en miljöpåverkan som till exempel fordon, transporter, entreprenader men även genom att beakta cirkulär ekonomi och återbruk.

 

Policy för upphandling och inköp

 1. Upphandling ska bedrivas rättssäkert och affärsmässigt så att konkurrensen tillvaratas
  och att förtroende för kommunen som offentlig myndighet och avtalspart upprätthålls.

 2. De upphandlade ramavtalen ska användas i första hand.

 3. Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser har ansvar för att inköp sköts i
  överensstämmelse med lag, annan författning och denna policy.

 4. Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

 5. Vid inköp och upphandling ska möjligheterna för små och medelstora företag att delta
  beaktas.

 6. Kommunen ska genom att ställa krav vid sina inköp och upphandlingar bidra till en
  hållbar kommun och där så är lämpligt även främja innovationer och alternativa
  lösningar.

 7. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

 8. Korruption ska inte förekomma.

Uppdaterade styrdokument för Stenungsunds kommun planeras att antas under våren 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.