Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vägarbeten, grävarbeten och trafikanordningsplan

Om du ska genomföra ett arbete på allmän platsmark eller annan kommunal mark, till exempel grävning, måste du ansöka om tillstånd hos kommunen och i vissa fall Polisen. Vi ställer krav på utförandet och dessa måste vara uppfyllda i ansökan innan vi kan bevilja tillstånd.

Vilka ansökningar behöver jag göra vid olika arbeten?

När markarbeten inte krävs

Vid arbete på allmän platsmark eller annan kommunal mark, som inte innefattar markarbete behöver du:

  1. Ansöka om godkännande av en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan). Det behöver du om det till exempel handlar om ett arbete som ska utföras på eller vid väg som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik. TA-planen skickas in till oss via en e-tjänst.
  2. Ansöka om nyttjande av allmän plats/offentlig plats om exempelvis en uppställningsplats krävs under arbetets utförande. Använd Polisens digitala tjänst.
  3. Tillstånd för att använda kommunal mark.

Tillstånd och regler- allmän plats (nyttjande av offentlig plats)

När markarbeten krävs

Om ditt arbete på allmän platsmark eller annan kommunal mark också innefattar markarbeten det vill säga i gatu-, park- eller naturmark behöver du också:

  • Ansöka om schakttillstånd, även kallat öppningansmälan. Du som ska utföra markarbetet behöver ha koll på om det finns eventuella ledningar i marken. Giltliga markavtal behöver finnas. Ansökan skickas in via e-tjänst.

Innan du ansöker

Följande är exempel på frågor som kan vara bra att tänka på innan du ansöker:

  • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Du ska tidsätta varje schakts med start- och slutangivelse.
  • Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen.
  • Du måste redovisa trafiklösningar och tillgänglighet för alla motor-, gång- och cykeltrafikanter på ritningen.
  • Du behöver nyttjanderättsavtal eller övergripande markavtal för att kunna utföra schakter på kommunens mark.
  • Du måste ha en ansvarsförsäkring.
  • Om du behöver förlänga schakttillståndet ska du ansöka om detta i god tid innan tillståndet går ut.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan)

När du ska utföra arbete på eller vid väg som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste det finnas en trafikanordningsplan. Syftet är att det ska vara framkomligt och trafiksäkert vid arbetsområdet. Planen ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi.

Ansök om godkännande av trafikanordningsplan

Du kan ansöka om schaktningstillstånd i samma e-tjänst.

Om avstängningen påverkar kollektivtrafik så ska Västtrafik kontaktas.

Hur långt innan behöver jag ansöka?

Handläggningstiden är omkring 10 arbetsdagar för arbeten som medför begränsad påverkan. TA-planen bör alltid lämnas in för granskning i god tid före önskat startdatum. Ger arbetet stor trafikpåverkan, påverkar flera trafikslag eller känsliga trafikplatser, kan handläggningstiden vara längre. Om det uppstår behov av kompletterande uppgifter eller justeringar av TA-planen kan detta medföra längre handläggningstid.

Bifoga en ritning

Bifoga en ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer vara placerade.

I exempelsamlingen TA-KOM finns exempel på ritningar som kan du använda vid enklare arbeten. De måste dock stämma överens med platsens verkliga förutsättningar för att få användas. För komplexa situationer krävs en platsspecifik TA-plan.

TA-KOM – exempelsamling Pdf, 5 MB.

Det går även bra att göra en egen ritning.

Ansöka om tillstånd för nyttjande av allmän plats/offentlig plats

Tänk på att du också kan behöva ansöka om tillstånd för nyttjande av allmän plats/offentlig plats

Tillstånd och regler- allmän plats (nyttjande av offentlig plats) Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Gatuarbete i tätort - Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för att gräva/schakta (öppningsanmälan)

För att få gräva eller schakta i kommunal mark måste du ansöka om ett schakttillstånd (även kallad öppningsanmälan).

Skicka in anmälan till oss minst tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Ansökan om schaktningstillstånd (öppningsanmälan)

Du kan ansöka om trafikanordningsplan i samma e-tjänst.

Ansökan om servitut eller markupplåtelseavtal

Ansökan om servitut eller markupplåtelseavtal av kommunal mark sker separat:

Förfrågan om att köpa, nyttja eller sälja mark i Stenungsunds kommun

När du är klar

När grävarbetet är klart ska du återställa marken. Om du inte gör det kan vi komma att ta ut en avgift.

Övriga tillstånd och ansvar

Du som sökande och verksamhetsutövare är ansvarig

Det är du som sökande och verksamhetsutövare som är ansvarig för att alla tillstånd som krävs finns. Det kan till exempel vara bygglov, dispens från strandskydd eller samråd med Länsstyrelsen.

Entreprenören ansvarar för att bekosta återställningen för ytan till ursprungligt skick och för etableringsskötseln. Garantiperioden för återställandet är fem år.

Ibland behöver du också ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

Taxa

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03