Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kyltorn

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024. Det innebär att om du har ett kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till oss.

Du behöver inte anmäla kyltorn som används i en miljöfarlig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kyltorn påbörjade efter den 1 februari 2024

Dessa ska anmälas senast den 31 juli 2024. Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast sex veckor efter anmälan.

Kyltorn påbörjade före den 1 februari 2024

Dessa ska anmälas senast den 31 december 2024.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om kyltorn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Lämna in anmälan

Du ska lämna anmälan till verksamhet Bygg Miljö.

Anmälningsblankett Kyltorn Pdf, 254 kB.

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Du behöver ha en skriftlig egenkontroll

Verksamheter som har kyltorn eller anläggningar (ex. skrubber) som kan avge aerosoler till omgivningen måste ha säkra rutiner för kontroll och skötsel. Eftersom verksamhet med kyltorn är anmälningspliktig ska det finnas ett egenkontrollprogram. Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska egenkontrollen innehålla:

  • Rutiner (5 §): Rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen, samt dokumentation av utförd kontroll och skötsel. Rutiner för åtgärder vid avvikelser i anläggningen. Det ska även finnas säkerhetsföreskrifter för personal som arbetar med anläggningen, det är viktigt att säkerställa att personalen har den kunskap som krävs för att utföra arbetet.
  • Undersökningar och anmälan om driftstörning (6 §): Fastighetsägare eller verksamhetsutövare är skyldiga att snarast informera tillsynsmyndigheten (bygg och miljöförvaltningen) om någon driftstörning eller annat inträffar som innebär risk för spridning av Legionella. Ett sätt för verksamheten att följa upp arbetet med sin egenkontroll kan vara att utföra regelbunden provtagning av Legionella i anläggningen.
  • Ansvarsfördelning (4 §): Det ska tydligt framgå hur ansvaret för de uppgifter som finns inom egenkontrollen är fördelat inom verksamheten.
  • Kemikalieförteckning (7 §): Verksamheten ska upprätta en förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

Vid frågor

Kontakta kommunen

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess eller en verksamhet. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet och detta leder till att en del av vattnet vid avkylningen avgår i form av aerosoler eller vattendimma. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering, vid olika industriella processer och för kylteknik.

 

Risk för Legionella

Det finns fall där utbrott av Legionella har kunnat knytas till kyltorn. Kylvattnet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av Legionella-bakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår.

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-04