Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kemikalier

Som företagare är det viktigt att du förvarar alla kemikalier på ett sådant sätt i verksamheten att det inte riskerar att läcka till avlopp eller miljön, eller på annat sätt kan skada människors hälsa.

Märkning och säkerhetsdatablad

Flytande kemikalier ska alltid märkas med innehållsförteckning och farosymbol. Dessutom ska ett säkerhetsdatablad för varje kemikalie förvaras så att alla anställda i verksamheten snabbt kan skaffa sig information om kemikaliens effekt på miljö och hälsa, ifall ett läckage uppstår eller någon människa eller djur får kemikalien på huden eller i ögonen.

Regeln om säkerhetsdatablad gäller både när kemikalien är oförbrukad och när den har blivit ett avfall.

Vid läckage

  • Om läckage av kemikalier uppstår ska du kontakta verksamhet Bygg Miljö omedelbart.
  • Om läckaget når dagvattnet eller kommunalt avlopp ska Räddningstjänsten kontaktas.
  • Om läckaget når marken ska marken saneras i samråd med verksamhet Bygg Miljö. En anmälan om efterbehandling av förorenat område eller anläggning behöver upprättas.

Anmälan om efterbehandlng av förorenat område eller anläggning Pdf, 371 kB.

Skydda från regn och påkörning

Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regnskyddad invallning. Invallningen får inte vara försedd med tappventil, utan ska tömmas genom pumpning.

Kemikalierna ska också placeras så att de är skyddade från påkörning.

Invallning

En invallning ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Som alternativ till invallning kan cisterner vara dubbelmantlade.

Ventiler och slangar på tanken ska vara placerade så att eventuellt spill hamnar innanför invallningen eller på spillplåt. Pistolhandtag ska vara inlåsta för att förhindra att obehöriga hanterar tanken. Vid kortare uppställning är det acceptabelt att dubbelmantlade cisterner placeras på asfalt som hårdgjord yta, annars krävs betong.

Förvaring inomhus

Inomhus ska kemiska produkter förvaras i utrymmen som saknar avlopp. Alternativt ska behållarna, fat eller cisterner, stå invallade. Befintliga avlopp kan pluggas eller kragas.

Kemikaliespill

Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel och kärl för uppsamling av använt material ska därför finnas nära tillgängligt.

Tänk på att placera absorptionsutrustning och tätning av dagvattenbrunnar (till exempel gummimatta eller "tättingen") på strategiska platser.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17