Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Food trucks

Food truck, ibland kallad matvagn, är en sorts självförsörjande rullande restaurangverksamhet som säljer färdiglagad mat. Vi upplåter mark åt två food trucks. Detta kan skapa mervärde för boende och besökare.

Var erbjuder kommunen platser för food trucks?

Vi erbjuder två platser för food trucks, en med tillgång till el och en utan el. Platserna ligger vid kommunhusets södra entré, mot gästhamnen.

Även privata aktörer kan upplåta mark för food trucks.

Vi kan bevilja fyra tillstånd åt gången

Vi kan bevilja totalt fyra tillstånd food trucks åt gången, två av dessa tillstånd ges med tillgång till el och två utan el. Food trucksen behöver dela på platserna och stå en dag i taget.

När får food trucksen stå på anvisade platser?

Tillstånden är tidsbegränsade och gäller vardagar och helger mellan klockan 10 – 20. Fordonet måste flytta sig varje kväll.

Fordonet får stå max en dag i taget för att möjliggöra att alla fordon ska kunna nyttja platserna. Eventuell outnyttjad plats kan få tas i anspråk efter 60 minuter (klockan 11)

Uppställningsplatsen

Food trucken ska utgöra ett trevligt inslag i stadsbilden och ha en attraktiv utformning gällande fordon, meny, kommunikation och övrig design.

Utöver uppställning av fordonet får tre (3) så kallade ståbord ställas ut på de platser där det är lämpligt. De ska placeras så att de inte försämrar framkomligheten för olika trafikanter.

 • Tillgång till, vatten eller avlopp finns inte.
 • Vi har en plats med tillgång till el.

Kostnad

Du betalar avgift för de tillstånd du behöver samt en avgift för att använda vår mark samt eventuell elförbrukning. Avgift för att använda marken tas ut enligt taxor och avgift för upplåtelse på offentlig plats.

Taxor och avgifter för upplåtande av offentlig plats Pdf, 1 MB.

1. Lämna in en intresseanmälan, en affärsplan

Det första du behöver göra är att lämna intresse för att starta upp en food truck-verksamhet. Det gör du genom att lämna in en affärsplan till oss.

Mall för affärsplan Pdf, 3 MB.

Affärsplanen behöver bedömas av oss innan du går vidare och söker polistillstånd.

I affärsplanen presenterar du ditt koncept. Affärsplanen bedöms sedan utifrån kriterier som hållbarhet och koncept. I affärsplanen ska även uppgifter lämnas om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, enligt lagen (1198:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel.

Lämna in affärsplanen till kontaktcenter eller posta den till oss:

Stenungsunds kommun
Att: Exploatering
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

E-post: markexp@stenungsund.se

När din affärsplan är bedömd och det finns lediga platser kan du gå vidare till nästa steg.

2. Ansök om tillstånd hos Polisen

Nästa steg du behöver göra är att ansöka om tillstånd hos Polisen för att använda offentlig plats (det är viktigt att du anger om det är plats med el eller utan el du ansöker om)

Polisens e-tjänst om att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

När du fått polistillstånd beviljat behöver du söka övriga tillstånd.

3. Sök övriga tillstånd

 • Kontakta vår Livsmedelsenhet senast två veckor innan planerad öppning för registrering av livsmedelsverksamhet.
 • Kontakta vår Trafikenhet för dispens från gällande trafikregler.
 • Räddningstjänsten om brandfarlig vara.
  • Normalt kan en foodtruck hållas under tillståndspliktig mängd gasol som är 60 liter (om tillståndspliktig mängd brandfarlig vara hanteras är kostnaden cirka 3000–4000 kronor). Tillståndet har en giltighetstid på 5–10 år. Kontakta Södra Bohusläns Räddningsförbund vid behov. Telefon: 031- 335 26 00,
   E-post: raddning@sbrf.se

Foodtruck är en rullande restaurangverksamhet som säljer färdiglagad mat. Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning för att bedriva en sådan verksamhet.

Vilket livsmedelstillstånd behövs?

Du behöver göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till oss (vår Livsmedelsenhet) senast två veckor innan du planerar att öppna din verksamhet, om din foodtruck inte redan är registrerad som mobil anläggning.

Anmälan om livsmedelsanläggning

Vilka regler gäller?

Inredning, rengöring

Ytorna i ska vara släta, hela och tvättbara för att lätt kunna rengöras.

Beredning

Råvaror bör vara pannfärdiga och endast tillagning/montering bör ske på plats. Vid strimling eller styckning ställer det ofta högre krav på lokal och utrustning.

Förvaring

Grönsaker, råa livsmedel och ätfärdiga livsmedel ska förvaras åtskilda och vara övertäckta vid förvaring. Om du använder engångsmaterial ska det förvaras så att det hålls rent.

Temperaturer

Håll koll och kontrollera temperaturerna så att kall mat är kall och varm mat är varm.

Personlig hygien

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Rena skyddskläder och tillgång till toalett för livsmedelspersonal ska finnas.

Vatten och avlopp

Om du använder dunk eller tank för vatten ska den vara ren, fyllas på med nytt vatten ofta och skyddas mot solljuset.

Krav på allergiinformation

Information om vad maten innehåller (allergener) ska finnas tillgänglig. Sätt till exempel upp ett anslag med texten: ”Är du allergisk? Fråga oss om innehållet i maten.”

Egen intern kontroll

Med rutiner och interna kontroller i verksamheten minimerar ni riskerna och kan producera säker mat.

Vad kostar det?

Registreringsavgift

Du får betala en handläggningsavgift för registrering av livsmedelsanläggning. Kostnaden är för närvarande 2 220 kronor.

Kontrollavgift

Avgift för livsmedelskontrollen är beroende på vilken hantering du har och storlek på verksamheten. Baserat på det räknar vi ut antalet timmar och multiplicerar med vår timtaxa på
1 480 kronor.

 • Du som tillståndshavare ska städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan kopplas till er verksamhet) och hålla den egna danläggningen i vårdat skick.
 • Food trucken ska vara försedd med handbrandsläckare. Om brandfarlig vara hanteras ska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) och Sprängämnesinspektionens (SÄI) föreskrifter följas. Om ni ska hantera större mängd än 60 liter gasol ska tillstånd sökas hos Räddningstjänsten.
 • Ni måste ställa er food truck och bedriva er verksamhet så att det finns utrymme för gång- och cykeltrafik samt räddningstjänst och dess framkomlighet.
 • Du som tillståndshavare ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen och ombesörjer/bekostar avhjälpandet av eventuella skador.
 • Brunnar, kopplingsskåp, belysningsstolpar, vägmärken och dylikt får inte täckas eller blockeras.
 • Du som tillståndshavare är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad köra bort/ta bort vagn, material, ställningar och andra anläggningar inom upplåtet område om kommunens behöver komma åt platsen.
 • Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas.
 • Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen föreligger. Skäl för uppsägning kan bland annat vara upprepade brister i städningen eller att man bryter mot tidpunkterna.
 • Du som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet gällande till exempel brandsäkerhet, hälsa, miljö och avfall.
 • Du har inte rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd.
 • Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen

Sidan uppdaterad: 2024-05-21