Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Cisterner

Cisterner både ovan och under mark innehållande brandfarliga vätskor eller spillolja

Du som har en cistern ansvarar själv för att det finns tillräckliga skyddsåtgärder. Du är också skyldig att känna till vilka regler som gäller.

Kontroll för cisterner

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontroll av cisterner sker enligt gällande regelverk. Sedan 1 juli 2018 är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är tillsynsmyndighet för cisterner.

MSBs information om cisterner Länk till annan webbplats.

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag godkända av SWEDAC som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 0771-99 09 00 eller titta på deras webbplats för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.

Swedac Länk till annan webbplats.

Nyinstallation av cistern

Du måste anmäla till verksamhet Bygg Miljö när du installerar en cistern om:

 • Cisternen är ovan eller under mark och rymmer mer än 1m3 vätska.
 • Du hanterar mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Den som avser att installera en cistern enligt ovan ska senast fyra veckor innan installation påbörjas eller hanteringen inleds, skriftligen informera verksamhet Bygg Miljö om detta.

Anmälan om nyinstallation av cistern Pdf, 421 kB.

Att ta en cistern ur bruk

En cistern som är tagen ur bruk används inte och åtgärder ska ha vidtagits som gör att den inte längre går att använda. Cisternen ska tömmas och rengöras. Cisterner som står i byggnader eller utomhus behöver inte skrotas, men du ska förhindra att cisternen går att fylla genom att ta bort påfyllningsrör och luftningsrör. Tömning, rengöring och plombering av cistern och rörledningar bör utföras av sakkunnig. Ackrediterade företag hittar du på Swedacs hemsida. Dessa företag brukar även kunna ta cisternen med sig för skrotning.

Du måste anmäla att du har tagit cisterner ur bruk till verksamhet Bygg Miljö. Anmälan ska innehålla en skriftlig redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att förhindra att tanken fylls på igen samt garanti för att tanken är tömd och rengjord. Skrotningsintyg ska skickas in tillsammans med anmälan.

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion enligt Avfallsförordningen (2020:614). Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska också betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Farligt avfall från en verksamhetscistern ska lämnas till en godkänd transportör eller omhändertagare. Kvitto på transporten eller omhändertagandet ska skickas in tillsammans med anmälan.

Anmälan om att cistern och rörledningar varaktigt tas ur bruk Pdf, 491 kB.

Uppställning av cisterner

För att undvika att kemikalier når mark och vattendrag runt omkring bör du vidta följande åtgärder:

 • cisternen bör vara uppställd på tät yta
 • dropplåt/spillplåtar ska finnas där spill kan förekomma
 • påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning
 • godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd ska finnas
 • det ska finnas möjlighet till nivåkontroll.

Inom vattenskyddsområde och i strandnära lägen gäller:

 • det ska finnas invallning av cisterner, som ska förses med tak
 • läckagelarm ska finnas (vid särskilt känslig mark eller farliga kemikalier)
 • slangbrottsventil ska finnas vid tankplatser.

Avgift för anmälan installation av cistern

För handläggning av anmälan om installation av cistern med förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja tas en avgift ut på 1 794 kronor. För handläggning av anmälan om hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde tas en avgift ut på 2 691 kronor. Detta enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgifter tas ut för följande överträdelser:

 • ej skriftligen informerat om installation av cistern: 1 000 kronor
 • ej utfört installationskontroll: 3 000 kronor
 • ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall: 2 000 kronor.

Relaterade länkar

KemI - kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-20