Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avfall

För företag och verksamheter gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

Verksamhetsavfall

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se exempel på olika avfall, vem som är ansvarig och kan kontaktas för mer information.

Vem hämtar vilket avfall?

Vi hämtar alltid kommunalt avfall medan privata entreprenörer hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Kommunalt avfall – som hämtas av oss

 • Avfall som uppkommer i restauranger, storkök, catering, caféer med mera är typiskt sett kommunalt avfall. Även det avfall som uppkommer i omedelbar anslutning till matberedningen är kommunalt avfall.
 • Avfall som uppkommer i verksamheters personalutrymmen, till exempel papperskorgar, personalmatsal.
 • Avfall från skolor, skolmatsal och skolkök i anslutning till skolmatsal.
 • Avfall från väntrum till vårdinrättningar, gästhamnar, camping, hotell, festivaler, idrottsanläggningar et cetera.

Du behöver ett abonnemang för hämtning av hushållsliknande avfall. För att starta ett abonnemang kontakta Kontaktcenter 0303-73 00 00.

Avfallstaxa Pdf, 594 kB.

Verksamhetsavfall – som hämtas av privat entreprenör

 • Avfall som uppkommer i produktionskök utan servering.
 • Produktionsspill till exempel trä, plast, wellpapp, farligt avfall som uppstår i den dagliga verksamheten.

Övrigt avfall som hämtas av privat entreprenör

 • Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar och glas från verksamheter.

Bra att veta

 • Det är bara vi som har rätt att transportera kommunalt avfall enligt lagstiftningen.
 • Vid felaktig behandling av avfallet, så ansvarar Miljöenheten för tillsynen.
 • Har du för tunga kärl kommer vi inte att kunna hämta ditt kärl. Då får du packa om och beställa en ny hämtning.

Återvinningscentral och vågkort

Återvinningscentralen är till för kommunens hushåll.

Renova har en avfallsanläggning där ni som företag kan lämna impregnerat trä mot en avgift. Kontakta personalen på plats. De visar var du ska lägga avfallet. Betalning sker med betalkort eller med Renovas vågkort. Du kan beställa vågkort hos Renova.

Vågkort hos Renova Länk till annan webbplats.

Anläggningar som tar emot ditt verksamhetsavfall

Läs i Renovas sorteringsguide Länk till annan webbplats.

Bli entreprenör

Här kan du läsa mer om hur du blir entreprenör av insamling av kommunalt avfall. Det innebär att du som företagare anmäler dig för att sluta avtal med oss i kommunen för insamling av matavfall från livsmedelsbutiker eller bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. För att du ska kunna bli entreprenör för oss behöver du följa ett visst antal lagar och regler.

 • För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Kungälvs och Stenungsunds kommun etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.
 • Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av insamling av matavfall (förpackat och oförpackat) från livsmedelsbutiker och bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Kungälvs och Stenungsunds kommun.

För insamling av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för att samla in matavfall från verksamheter och därmed även från livsmedelsbutiker. För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Kungälvs och Stenungsunds kommun etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.

För bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

 

Så här hanterar ni olika slags avfall

För att farliga ämnen inte ska hamna på fel ställe och kanske sprida miljögifter är det viktigt att identifiera vilka farliga ämnen det kan finnas i en byggnad som ska rivas.

Tänk på att du kan behöva rivningslov för att riva en byggnad. För de flesta rivningar ska ett förslag till rivningsplan bifogas när du söker rivningslov. I den ska du till exempel inventera material. Det bör göras av en person som är kunnig inom avfallsbranschen och vet vilka olika typer av farligt avfall byggnaden kan innehålla. Byggnadens ålder och användningsområde kan signalera om detta.

Ett äldre hus kan till exempel ha en grund av blåbetong. Fasaden kan bestå av eternit. Garageporten kan ha en isolering av freon. Strömbrytarna kan innehålla kvicksilver. Fogar runt fönster och kakel/klinker kan innehålla PCB. Isolering av värmepannor, rör och varmvattenberedare kan innehålla eternit. Vissa rör i gamla hus kan innehålla bly.

Avfallet ska sorteras, helst på plats. Sedan ska det transporteras till en mottagningsanläggning.

Läs i Renovas sorteringsguide Länk till annan webbplats.

Du får aldrig elda byggavfall.

Verksamheter och företag kan kostnadsfritt lämna elavfall på återvinningscentralen, men behöver lämna ett avlämnarintyg enligt lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall. Har du inget avlämnarintyg kan vi inte ta emot ditt elavfall.

För att lämna elavfall på återvinningscentralen Kläpp behöver du:

 • Skapa ett avlämnarintyg på El-kretsens webbsida. Intyget får en QR-kod och dokumentet skapas digitalt eller i pappersform. Detta ska du ta med till återvinningscentralen när du lämnar ditt elavfall.
 • Även anmäla elavfallet till Naturvårdsverket innan du lämnar avfallet.
 • Kontakta personalen, som i sin tur scannar koden du fått vid rapportering.

Vid större mängder elavfall kontaktar du El-kretsen.

Skapa ett avlämnarintyg hos El-kretsen Länk till annan webbplats.

Rapportera avfallet till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Verksamhetsavfalls-app

För dig som lämnar elavfall ofta, kan du ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker då automatiskt.

Mer information om Verksamhetsavfallsappen Länk till annan webbplats.

Vad räknas som elavfall?

Till exempel vitvaror, kylskåp och frysar, lysrör, ljuskällor, batterier, diverse elektronik.

Farligt avfall är allt avfall som på något sätt kan skada människors hälsa eller miljön. Här ingår alla flytande kemikalier, till exempel lösningsmedel, färg, drivmedel och olja. Det är också ämnen som asbest, PBC, kvicksilver med fler. Lysrör och andra ljuskällor och asfalt, som innehåller stenkolstjära, ska också hanteras som farligt avfall.

Förteckning över alla typer av farligt avfall i Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Vi tar inte emot farligt avfall på någon av våra anläggningar i Stenungsund.

Transport av farligt avfall

Som företagare får du inte själv köra farligt avfall. Du måste låta ett godkänt företag transportera ditt farliga avfall till en godkänd avfallsmottagare.

Transporter av avfall (länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

När du lämnar farligt avfall till en transportör ska ni upprätta ett transportdokument. Det är ditt ansvar. I praktiken är det ofta transportören som tillhandahåller dokumentet. Tänk på att spara en kopia som du kan visa upp i efterhand!

I dokumentet ska det framgå:

 • vem du är som lämnar ifrån dig avfallet
 • vem som tar emot det (både transportör och slutmottagare)
 • vad det är för typ av avfall
 • vilken mängd
 • datum och underskrift från transportören.

En faktura är inte ett transportdokument.

Rapportering av farligt avfall

När ni som företagare eller organisation lämnar ifrån er farligt avfall ska det rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Om ni inte rapporterar in det farliga avfall ni lämnat ifrån er kan det utfärdas en miljösanktionsavgift om 5000 kr.

De flesta företag som hämtar farligt avfall har rapportering till Naturvårdsverket som en del i abonnemanget. Det är fortfarande ni som företagare som är ansvariga för vilka uppgifter som rapporteras in. Därför rekommenderar vi att ni kontrollerar att uppgifterna stämmer och att rapporteringen sker inom 2 dygn.

Rapportera farligt avfall till avfallsregistret (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Frågor?

Är du osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall, hör av dig till vår Miljöenhet.

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av oss och övrigt avfall ska lämnas till återvinningscentralen.

Återvinningscentraler

Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Rapportera farligt avfall

För alla jordbrukare som i sin verksamhet på något vis producerar farligt avfall ska detta, i och med den nya avfallsförordningen registreras och noteras i portalen hos naturvårdsverket. Farligt avfall hos jordbrukare kan vara överblivet/gamla växtskyddsmedel eller andra bekämpningsmedel, hydrauloljor, uppkomst av till exempel spillolja för hantering och service hos jordbruksfordon.

Naturvårdsverkets information hur du rapporterar farligt avfall Länk till annan webbplats.

Observera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Ensilageplast

Det finns möjlighet att lämna ensilageplast på återvinningscentralen Kläpp några gånger per år.

För information om ensilageplast se Svepreturs webbplats.

Fakta om ensilageplast hos Svepretur. Länk till annan webbplats.

Insamling av ensilageplast 2024 kommer ske 30-31 maj på Kläpp återvinningscentral.

Att tänka på när du lämnar in:

 • Ensilageplasten och nätet ska separeras från varandra.
 • Färgsortera de olika plastfraktionerna! Vit och transparent plast sorteras i en "vit fraktion". Övriga färger eller med tryck sorteras i en "färgad fraktion".
 • Plasten ska vara så torr och ren som möjligt.

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på Näringslivets producentansvars (NPA) mottagningspunkter.

Såhär gör företagare med sina förpackningar

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Till skillnad mot hushållsförpackningar som slutligen når eller hamnar hos konsument eller hushåll.

Lämna själv

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna förpackningar som uppstår inom verksamheten på en av NPAs mottagningspunkter. NPA har tagit över ansvaret från FTI som avvecklades som bolag första kvartalet 2024.

I Västra Götalands län finns en mottagningspunkt för verksamhetsförpackningar. Den tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Adresser och detaljer för mottagningspunkterna hittar du på npa.se Länk till annan webbplats..

Det är inte tillåtet att använda återvinningsstationerna som är till för hushållens förpackningsavfall!

Samlokaliserade verksamheter

Om du har en samlokaliserad verksamhet som delar och använder samma kärl eller behållare som hushåll med fastighetsnära insamling, kan du anmäla dig till vårt insamlingssystem och få dina förpackningar hämtade.

Anlita ett företag som hämtar

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar kontaktar du själv en entreprenör. Entreprenörer som hämtar avfall hittar du enklast på internet genom att söka på återvinning, renhållningsentreprenörer eller avfallshantering. Fråga om entreprenören har de tillstånd som krävs och är anmälda hos naturvårdsverket.

Har du frågor eller vill ha mer information kontaktar du NPA – Näringslivets Producentansvar Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad: 2024-06-14