Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Länk till startsida för Nösnäsgymnasiet

Kan jag söka bidrag för studentbostad?

Du som bor på annan ort och kommit in på en gymnasial utbildning i Stenungsund kan få ett bidrag för tillfälligt boende här. Det söker du via din hemkommun, bidraget gäller till och med vårterminen det år du fyller 20. Bor du redan i Stenungsund söker du direkt via Nösnäsgymnasiet, se nedan.

Det bidrag du som gymnasieelev kan söka för din studentbostad kallas inackorderingstillägg, och det kan du söka som på grund av lång resväg tillfälligt måste bostätta dig på skolorten.

Du som bor på annan ort och kommit in på en gymnasial utbildning här i Stenungsund, eller är folkbokförd i Stenungsund och går gymnasial utbildning på annan ort i kommunal skola, kan få inackorderingstillägg eller bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola till och med vårterminen det år du fyller 20. Söker du en gymnasieutbildning på en friskola så söker du inackorderinstillägg via CSN.

Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, och kommunal vuxenutbildning på gymnasieskolenivå, samt vissa andra utbildningar.

Vad krävs för att bidraget ska beviljas?

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång resväg måste bosätta dig på skolorten, samt om det finns särskilda skäl som ligger utanför socialtjänstens ansvarsområde. Med lång resväg menar vi att resvägen mellan föräldrahemmet och skolan ska vara sammanlagt minst två timmar per dag. Tillägget är ett bidrag till kostnaden för boendet, så bidragets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan hemmet och skolan.

En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt bosätter dig på skolorten, eller dess närhet, samt att du studerar på heltid. Kopia på hyreskontrakt eller motsvarande ska därför lämnas in tillsammans med ansökan.

När kan jag inte få bidraget?

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som busskort (så kallat skolkort, som gäller klockan 04.00-19.00 på vardagar, gäller ej sommar- och jullov), inte heller under sommarlov eller studieuppehåll. Om du redan har kvitterat ut ett busskort blir du skyldig att betala för busskortet för den del av läsåret som du söker inackorderingstillägg.

Blir du antagen på så kallat frisök kan du inte få bidraget. Du kan istället få ersättning för dagliga resor, förutsatt att resvägen mellan bostadsadress och skola är längre än 6 km enkel väg. Ansökan för detta görs till Nösnäsgymnasiet.

Inackorderingstillägg beviljas heller inte om orsaken är att elevens föräldrar är bosatta eller vistas utomlands. Statligt inackorderingstillägg kan då sökas genom CSN.

Bidrag kan beviljas för fyra månader på höstterminen och för fem månader på
vårterminen. Inackorderingstillägget utbetalas via bank.

Avstånd och belopp för läsåret 2023-2024

Avstånd i kilometer

Ersättningsbelopp i månanden

0 till 84

1 480 kronor

85 till 224

1 770 kronor

225 till 1299

2 160 kronor

1300 eller längre.

2 350 kronor

Ansök om bidrag

Använd PDF:en nedan för att ansöka om inackorderingsbidraget, du behöver skriva ut blanketten och fylla i den för hand, samt få målsmans underteckning.

Ansök om inackorderingsbidrag (pdf) Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund

Tänk på att du måste skicka in en ny ansökan varje år.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Anmälan om adressändring, ändrad skolgång mera med mera ska omgående göras till Nösnäsgymnasiet. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig
att återbetala beloppet.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10