Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Latrin

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i någon typ av behållare. Det kan vara en mulltoa, torrtoa eller urinseparerande toalett. Innan du installerar en sådan behöver du skicka in en anmälan till oss.

Att installera en toalett kräver en anmälan

Det finns flera alternativ till den traditionella vattentoaletten. Att installera någon av följande toaletter kräver en anmälan och Beslut om försiktighetsmått från vår Miljöenhet.

Torra toalettlösningar:

 • Urinseparerande torrtoalett
 • Förbränningstoalett
 • Förmultningstoalett
 • Utedass/torrtoalett med latrinkärl
 • Frystoalett
 • Övriga torrtoaletter

För att kompostera latrin på egna fastigheten krävs också ett skriftligt godkännande, antingen genom en dispens eller beslut med försiktighetsmått

Ansökan om latrinkompost Pdf, 496 kB.

Vad ska ansökan innehålla?

Du behöver skicka in uppgifter om latrinkomposten, en karta över din fastighet där vi kan se var du har tänkt placera din kompost samt var eventuell spridning planeras ske.

Det är viktigt att komposten inte placeras nära vattentäkter och att eventuell lukt och flugor inte stör någon.

En karta över din fastighet kan du hämta i vår kartportal Länk till annan webbplats.

När ansökan eller anmälan är komplett kommer vi ut på plats och diskuterar placeringen med dig. När vi är överens får du ett beslut och först därefter får du installera din kompost.

Latrin från båt, husbil eller husvagn

Tömning latrin från din båt, husbil eller husvagn kan göras vid Lilla Strandvägen 5.

Båt och hamn

Hantera materialet

Du kan beställa hämtning av latrinkärl av oss. Om du vill hantera materialet själv behöver du söka tillstånd av oss för kompostering eller långtidslagring.

Latrinhämtning i kärl

Latrinhämtning finns för dig som varken har kommunalt eller enskilt avlopp anslutet till fastigheten, utan har ett dass eller annan typ av torrdass med latrinkärl.

Hur fungerar det?

Du beställer en behållare från oss. Det är inte tillåtet att använda någon annan behållare.

När behållaren är full ringer du till kontaktcenter (be att få prata med Avfallsenheten). Vår entreprenör Renova kommer då och hämtar tunnan inom fem arbetsdagar.

Vid hämtning

 • Ställ ut tunnan vid farbar väg.
 • Den ska vara väl försluten och rengjord på utsidan.
 • Den får väga max 15 kilo.
 • När Renova hämtar ställer de dit en ny tom tunna.
 • Du behöver inte vara hemma vid hämtning.

Kostnad

Avfallstaxa Pdf, 343 kB.

Kompostering eller långtidslagring

Att ta hand om toalettavfall på din egna fastighet kan vara ett bra alternativ för miljön, men materialet innehåller förutom mycket näringsämnen också tarmbakterier, som är hälsoskadliga. Därför finns ett regelverk kring hur materialet ska hanteras.

Alla fastigheter är inte lämpade för eget omhändertagande och vi gör alltid en bedömning från fall till fall.

Om din fastighet fungerar för eget omhändertagande måste komposteringen skötas så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår.

Du kan kompostera antingen genom

 • långtidslagring
 • eller varmkompostering.

Material från enskilt avlopp får inte komposteras i behållaren för hushållskompost.

Ansökan om latrinkompost Pdf, 496 kB.

Långtidslagring av materialet

Långtidslagring innebär att materialet lagras under minst 2 år innan det kan användas som jordförbättringsmedel i trädgårdsodlingar. Även om materialet ser ut och luktar som jord tidigare så behöver lagringstiden ändå vara minst 2 år för att det ska vara smittsäkert.

Varmkompostering av materialet

För att undvika att någon tar skada av bakterierna behöver latrinet komposteras i minst sex månader för att mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter) ska hinna dö.

Vid varmkompostering ska materialet komposteras och temperaturen i komposten ska under en veckas tid vara minst 50 °C. Om temperaturen under veckan med varmkompostering inte har uppnått minst 50°C ska processen i stället betraktas som långtidslagring.

För att materialet ska bli tillräckligt varmt behöver du röra om minst tre gånger under den tiden. Varmkomposteringen underlättas om den kombineras med kompostering av matavfall.

Det är viktigt att kompostbehållaren är väl isolerad och att mängden material som behandlas är tillräckligt stor för att temperaturen ska kunna bli över 50 °C. Efter veckan med varmkompostering ska komposten lagras i sex månader innan spridning får ske. Under denna tid får du inte tillföra något nytt avfall. Därefter rekommenderar vi ytterligare sex månaders efterkompostering för att säkerställa att materialet är smittsäkert.

När komposten stått orörd i minst 6 månader kan du använda den som jordförbättringsmedel i din trädgård.

Behållare för latrinkompost vid egen kompostering

Det finns färdiga latrinkomposter att köpa i handeln. Behållaren ska:

 • vara avsedd för latrin och ha ett tätt lock för att förhindra att det regnar eller snöar in,
 • ha en tät botten så att vätskeläckage inte uppstår och förorenar mark eller grundvatten,
 • vara väl ventilerad,
 • vara skadedjurssäker,
 • och vinterisolerad, alternativt placeras frostfritt.

För att nedbrytningsprocessen i komposten ska fungera behöver du tillföra tillräckligt med material. För växelvis användning bör komposten bestå av två fack eller två behållare.

För varmkompostering behöver behållaren vara isolerad med minst 50 mm cellplast eller likvärdigt för att kunna komma upp i rätt temperatur.

Kompostbehållaren ska placeras på lämpligt avstånd från vattentäkter och närliggande fastigheter och gärna skyddat från starkt solljus och insyn.

Spridning av latrinkompost

När du ska sprida latrinkompost är det viktigt att tänka på att marken ska ha ett tillräckligt tjockt jordlager för att växtlighet ska kunna ta hand om materialet.

Om du ska sprida behandlade fekalier (avföring) på din fastighets trädgård behöver du ha en yta på minst 10 kvadratmeter per person och år vid permanentboende. För en familj på 5 personer behövs därmed en odlingsyta på cirka 50 kvadratmeter. För blandad latrin (urin och fekalier) behöver ytan vara cirka 40–50 kvadratmeter per person och år.

För att minska risken för att människor och djur ska komma i kontakt med materialet vid spridning ska du mylla ner latrinen.

Vid gödsling med latrin i odling av grönsaker som är i kontakt med jorden och som konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. Vid odling av till exempel bärbuskar eller potatis och majs som tillagas rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. Tiden mellan spridning och skörd kan vara kortare vid odling av blommor och annat som inte ska ätas. Avståndet mellan spridningsytan och vattentäkter behöver vara minst 20 meter.

Spridning av urin

I urinen finns merparten av näringsämnena fosfor och kväve. Urin från enskilda hushåll som källsorterats behöver inte behandlas innan spridning eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

Om spridning inte sker direkt ska urinen samlas upp i en tät och åldersbeständig behållare som tål ett högt pH-värde. Behållaren behöver placeras frostfritt.

För spridning av urin bör man räkna med samma spridningsyta som för latrin, det vill säga 40–50 kvadratmeter per person och år.

Om urinen späds vid spridning blir det mindre lukt och växterna kan lättare tillgodogöra sig näringen. Gödsling med urin får bara ske under växtsäsongen, det vill säga april till oktober. Det är viktigt att ha tillräcklig med lagringskapacitet resten av året.

Spridningen bör:

 • inte ske under dagtid under varma soliga dagar.
 • gärna spridas innan eller i samband med nederbörd.
 • ske nära markytan för att därefter myllas eller vattnas ner.

Vid gödsling av grönsaksodlingar eller annat ätbart ska det gå minst en månad mellan spridning och skörd. Urinen får inte spridas i direkt närhet till vattentäkter, hav, sjöar eller vattendrag. Separerad urin får inte ledas till stenkista, dike eller liknade.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.