Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunalt avlopp

I Stenungsund finns tre kommunala reningsverk. Reningsverken renar avloppsvatten från de invånare i Stenungsund som är anslutna till kommunalt avlopp. Strävliden är det största verket.

Vi har tre avloppsreningsverk

Vattnet från till exempel toaletter, disk och dusch renas på ett avloppsreningsverk (reningsverk). Sedan släpps det ut i naturen igen.

Vi renar vattnet från kväve, fosfor och organiskt material. Om dessa ämnen skulle släppas ut i stora mängder börjar det växa för mycket i sjöar och hav, det kallas övergödning. Det ger syrebrist och skadar djuren som lever i vattnet. Det kan också bli algblomning där du vill bada.

De stora kemiska industrierna har egna anläggningar för rening. I Stenungsund finns tre kommunala avloppsreningsverk.

Strävliden ligger tre kilometer norr om Stenungsunds centrum. Cirka 16 500 personer får sitt avloppsvatten renat i verket.

Ungefär 60 pumpstationer pumpar avloppsvatten till Strävliden. Vattnet kommer från Timmervik, Jörlanda, Stora Höga, Sävelycke, Stenungsund och Ödsmål.

Först renas vattnet mekaniskt. Då tas fast material bort. Sedan följer en biologisk rening. Då hjälper mikroorganismer till att bryta ner organiska ämnen. Om det behövs kan vi tillsätta kemikalier för att få bort fler ämnen. Det renade vattnet släpps sedan ut i Askeröfjorden.

Vi tar dagligen prov på vattnet som kommer in och går ut från verket. De redovisas till länsstyrelsen.

Vi tar gärna emot studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på Strävlidens reningsverk för att visa vattnets kretslopp i Stenungsund. Vi välkomnar skolklasser (från årskurs 4 och uppåt) och andra intresserade.

Besöket som tar cirka 1-1,5 timme är kostnadsfritt, men måste förbokas i god tid.

Svenshögens avloppsreningsverk ligger i norra delen av kommunen. Verket uppfördes på 50-talet, men ersattes med ett nytt verk år 2004-2005.

Tre pumpar, varav två är privata pumpar från enstaka hushåll, ser till att vattnet kommer till verket.

Avloppsvattnet pumpas först till ett rensgaller. Där fastnar stora saker. I nästa steg får avloppsvattnet sippra igenom en så kallade biobädd. Där växer mikroorganismer till sig. Mikroorganismerna hjälper sedan till att bryta ner de organiska ämnen som vi vill ta bort. Sedan tillsätter vi en kemikalie för att få ämnena att klumpa ihop sig till slam. Slammet avskiljs från det övriga vattnet. Det renade vattnet släpps sedan ut i Bratteforsåns inflöde i Lilla Hällungen. Slammet som tas bort behandlas i vassbäddar.

Avloppsreningsverket i Ucklum uppfördes 1973. Det tar emot vatten från hushåll i närområdet.

I verket renas avloppsvattnet först mekaniskt. Då tas fast material bort. Sedan följer en biologisk rening. Då hjälper mikroorganismer till att bryta ner organiska ämnen. Vi tillsätter också en kemikalie för att få ämnena att klumpa ihop sig till slam. Slammet sjunker till botten och avskiljs från det övriga vattnet. Det renade vattnet släpps sedan ut i Härgusserödsån, som avrinner till Stora Hällungen. Slammet som tas bort behandlas i vassbäddar.

Vad får du spola ner i avloppen?

Det du spolar ner hamnar i en avloppsledning under gatan utanför ditt hus. Ledningen går till en närbelägen pumpstation. Pumpstationens uppgift är att hjälpa flödet i ledningarna till nästa pumpstation och så vidare, tills avloppsvattnet slutligen når reningsverket.

Reningsverken är till för att rena vatten från sådant som kan orsaka sjukdomar och övergödning. De har svårare för att rena vattnet från farliga ämnen.

Fel saker i avloppet kan också göra att farliga ämnen kommer ut i naturen eller att vi får stopp i pumpar och ledningar.

Bara kiss, bajs och toalettpapper

Vad får det avloppsvatten som vattenreningsverken tar emot innehålla? Regeln är enkel. I toaletten är det bara kiss, bajs och toalettpapper som få spolas ner. Det bästa tipset är att alltid ha en papperskorg på toaletten där du slänger allt som inte ska spolas ner. Hushållspapper och våtservetter ska till exempel alltid kastas i en papperskorg eftersom de inte löser upp sig av vatten.

Inget matfett i avloppen

I dusch och kök får du bara spola ner använt vatten. Att försöka spola ner förbrukad olja är en dum idé. Dels kan det återvinnas till biogas. Dels blir olja hårt fett i kalla rör, vilket gör att det kan bli stora problem på vägen från dig till reningsverket.

Matfett

Sidan uppdaterad: 2024-04-11