Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Eget avlopp

Har du en fastighet i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet ansvarar du själv för reningen av avloppsvattnet från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Du som fastighetsägare ansvarar

Du som äger en fastighet med eget, också kallat enskilt, avlopp ansvarar för att anläggningen sköts och underhålls på rätt sätt. Genom att sköta om ditt avlopp kan du förlänga livslängden och förbättra reningen. Du bör se över din avloppsanläggning minst en gång per år.

  • Använd fosfatfria tvättmedel, maskindiskmedel och andra rengöringsmedel.
  • Har du ett minireningsverk ska din leverantör ge dig instruktioner om drift och skötsel. Service ska också utföras minst en gång per år av servicetekniker.
  • Om du har en pool, badtunna eller bakspolande vattenfilter får vattnet inte ledas till avloppsanläggningen eftersom den inte är dimensionerad för att ta emot så mycket vatten. Det ska i stället släppas till dagvattnet.

Kontakta oss i planeringsstadiet

Beroende på vad anläggningen ska användas till och var du bor behöver du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Det gäller både om du ska anlägga ett nytt avlopp eller om du ändrar en befintlig anläggning. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet.

Att inrätta en egen avloppsanordning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig för din fastighet. Vi kan inte tala om vilken anordning du ska ha eller vilken entreprenör du bör välja. Det är däremot bra att tidigt kontakta oss för att diskutera idéer och hur vi ställer oss till olika lösningar samt för att få information.

I Stenungsund gäller hög skyddsnivå för avloppsrening, det är också något vi kan informera dig mer om i din kontakt med oss.

Lär dig mer om avloppsrening, olika avloppslösningar och sök diplomerade entreprenörer på Avloppsguiden.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Tillstånd eller anmälan

När du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra det du redan har måste du först skicka in en ansökan eller anmälan till verksamhet Bygg Miljö.

För att ansöka om enskilt avlopp kan du använda vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Ansökan om enskilt avlopp

Vad vi tittar på i vår handläggning

När du skickar in en anmälan om nytt eller ändrat eget avlopp tittar vi på:

  • Om anläggningen är lämplig utifrån förutsättningarna på platsen och hur mycket avloppsanläggningen renar.
  • Risk för översvämning, stigande havsnivåer, skred och ras.
  • Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera liknande anläggningar skulle tillåtas i ett område. Om för många anläggningar ska anläggas i ett område kan det innebära för stor miljöpåverkan för att vi ska kunna säga ja.

Börja inte innan du fått ett skriftligt tillstånd

Du får inte starta arbetet med avloppsanläggningen förrän du fått ett skriftligt tillstånd eller godkännande.

Du kan behöva besiktiga din slamavsijare

När du planerar att använda en befintlig slamavskiljare i en ny avloppsanläggning behöver den besiktigas. En slamavskiljare för ett hushåll behöver ha en volym på minst 3 m3.

Blankett för besiktning av befintlig slamavskiljare Pdf, 566 kB.

Entreprenören behöver fylla i ett utförandeintyg

Under tiden som anläggningen byggs, ska entreprenören fylla i ett utförandeintyg där dem anger hur anläggningsarbetet utförts. Utförandeintyget ska kompletteras med fotografier. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att intyget skickas till oss innan du börjar använda anläggningen.

För att skicka in ett utförandeintyg använder du vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt utförandeintyg.

Skicka in utförandeintyg

Andra tillstånd

Bor du i område med fornlämningar, strandskydd, naturreservat eller planerar att anlägga avloppet i nära anslutning till en statlig väg kan du behöva flera tillstånd eller dispenser.

Anläggning för bad-, disk- och tvättvatten

Om din avloppsanläggning bara ska ta emot bad-, disk- och tvättvatten, så kallat BDT-vatten, räcker det med en anmälan om din fastighet ligger utanför områden med tillståndsplikt för BDT-vatten.

Du kan se om din fastighet ligger inom ett område med tillståndsplikt i Stenungsunds kommuns lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 1 MB.

Att ansluta en toalett kräver tillstånd eller anmälan

Om du ska anlägga en enskild avloppsanordning dit du kommer ansluta en vattentoalett behöver du tillstånd från oss. Även om du vill ansluta en vattentoalett till befintlig anordning eller större ändringar av avloppsanordningen, som till exempel byte av reningsteknik eller ändrad placering kräver tillstånd.

Behöver jag bygglov - Vatten och avlopp?

Annan toalett än vattentoalett

Vid installation av annan toalett än vattentoalett, exempelvis förbränningstoalett, förmultningstoalett, frystoalett eller torrtoalett med latrinkompostering, krävs en anmälan till oss.

Slam och latrin

Provtagning av avloppsvatten

Vid provtagning av avloppsvatten analyserar ett ackrediterat laboratorium vattnet. Kontrollen visar om avloppsanläggningen reducerar mängden kväve, fosfor, BOD-partiklar och bakterier i tillräcklig utsträckning för att leva upp till kraven i EU-lagstiftningen.

För minireningsverk kräver vi årligen in analysresultat av renat avloppsvatten, där analysvärdena jämförs med gränsvärdena i de allmänna råden, en föreskriftssamling från Havs och Vattenmyndigheten.

Provtagning av markbaserade anläggningar är inte lämpligt då avloppsvattnet i dessa anläggningar kan vara utspätt med regnvatten och markvatten vilket innebär att vattenprover inte blir representativa.

Enklast är att bli kund på en av analysföretagens webbplatser, så skickar de hem provtagningskärl till dig och instruktioner om hur du ska skicka/lämna in provet. Analyssvaret kommer i brevlådan. Glöm inte att vidarebefordra analyssvaret till oss på vår e-postadress miljo@stenungsund.se

Ackrediterat laboratorium är SGS Analytics (före detta Synlab) Länk till annan webbplats.

Vi tar ut avgifter för vår handläggning

Taxa enligt miljöbalken Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19