Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avgifter och regler för vatten och avlopp

Här kan du läsa om hur vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) är uppbyggd, vad du får för din avgift. Avgifterna baseras på din användning av både vatten och avlopp. På den här sidan finns också information om olika regler som gäller för dig med kommunalt vatten och avlopp.

Aktuell taxa för vatten och avlopp

Avgifterna baseras på din användning av både vatten och avlopp. Du betalar en fast grundavgift, en rörlig avgift samt en bostadsenhetsavgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Taxan gäller från den 1 januari 2024 enligt beslut i kommunfullmäktige den 7 juni 2023.

Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2024 Pdf, 560 kB.

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av tre delar:

  • en fast avgift
  • en rörlig avgiftsdel
  • samt en bostadsenhetsavgift.

Avgifterna ska bland annat täcka kostnaderna för vår produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och dagvatten.

Fast avgift

En fast avgift per fastighet.

Rörlig avgiftsdel - brukningsavgift

Den rörliga delen delas upp i dricksvattenanvändning, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för den del du nyttjar, har du till exempel ingen vattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det.

Vattenmätare och vattenavläsning

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften är en årlig avgift och baseras på hur många bostadsenheter som finns på din fastighet. Den innebär att du betalar för fastighetens möjlighet att använda och ha tillgång till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Ju fler bostadsenheter desto större nytta, alltså möjlighet att kunna använda kommunalt vatten och avlopp.

En villa eller ett fritidshus är oftast en bostadsenhet medan till exempel ett hyreshus eller en bostadsrättsförening består av flera, en per lägenhet/bostad.

För verksamheter baseras bostadsenheterna på ytan i lokalen. Varje påbörjat 150 m² våningsyta motsvarar en bostadsenhetsavgift.

Tomtyteavgift

De fastigheter som har större nytta av sin tomt än av eventuell byggnad på fastigheten, betalar ingen bostadsenhetsavgift utan debiteras istället en tomtyteavgift per påbörjat 100-tal m² tomtyta.

Det kan till exempel handla om en fastighet som består av en fotbollsplan och ett litet omklädningsrum, eller en parkeringsplats där mindre byggnad är placerad.

  • Dricksvatten är det vatten som kommer ut ur dina kranar.
  • Spillvatten är det vatten du använt till toalett, dusch, diskmaskiner, tvättmaskiner och liknande.
  • Dagvatten är till exempel regnvatten eller smältvatten från snö som rinner från ytor som ditt tak, uppfart, parkering eller gata.

Bostadsenhetsavgiften är en viktig avgiftsparameter som säkerställer en mer skälig och rättvis avgiftsfördelning mellan enbostadshus och flerbostadshus.

Enbostadshus / villabebyggelse

En villa innehåller normalt en bostad / en bostadsenhet, vilket i VA-taxesammanhang innebär att en bostadsenhetsavgift ska betalas.

Fritidshus

Även om det inte finns något permanentboende i ett fritidshus så råder avgiftsplikt för en bostadsenhetsavgift per ”fritidsboendeenhet” inom fastigheten. Normalförhållandet är därför att en bostadsenhetsavgift utgår per fritidshus.

Ibland kan en fritidshusfastighet innehålla fler boendeenheter i form av gäststugor och dylikt och då utgår fler bostadsenhetsavgifter. En förutsättning för att bostadsenhetsavgift ska utgå för till exempel en gäststuga är att den innehåller VA.

Flerbostadshus

Avgiftsplikt råder för en bostadsenhetsavgift per bostadslägenhet som ingår på fastigheten. Bostadsenhetsavgifterna inkluderar samtliga biytor i form av exempelvis trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, garage och dylikt.

Verksamhetslokaler

För fastigheter som innehåller lokaler för till exempel butiker, kontor, industri, utbildning, idrottsutövande, restauranger och dylikt ska bostadsenhetsavgiften beräknas på yta. Varje påbörjad 150m² yta motsvarar en bostadsenhetsavgift. Ytan beräknas såsom fastighets bruttoarea (BTA).

Blandfastigheter

För fastigheter som innehåller både verksamhetslokaler och bostadslägenheter ska antalet bostadsenhetsavgifter summeras av antal bostadslägenheter och summerad yta för verksamhetslokaler. Byggnadens biytor som är knutna till bostadslägenheterna ska då inte vara avgiftsgrundande för beräkning av våningsytor för verksamhetslokalerna.

Regler för kommunalt vatten och avlopp

Vad som gäller för vatten och avlopp står i kommunens "Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggning, ABVA."

ABVA Pdf, 1 MB.

VA-verksamheten är avgiftsbaserad

Likt all VA-verksamhet i Sverige så är Stenungsunds kommuns VA-verksamhet avgiftsfinansierad. Det innebär att verksamheten inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande.

Avgifterna vi får in ska täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01