Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

VA-plan

Stenungsunds Vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett styrdokument som beskriver hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten ska ordnas i hela kommunen, både för den allmänna VA-anläggningen men även för det enskilda.

Målsättningen med VA-planen är att nå en hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen. Planen visar också i vilka områden som kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen består av tre delar

 1. VA-översikt
 2. VA-policy
 3. VA-handlingsplan med förslag på VA-utbyggnad

VA-översikten är en beskrivning över hur den nuvarande situationen ser ut och de förutsättningar som finns för all vattenförsörjning i kommunen.

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022. I policyn anges övergripande mål för VA-försörjningen samt riktlinjer för dess utveckling.

Syftet med VA-policyn är att skapa en målbild och riktlinjer för att kunna uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån våra lokala förutsättningar i Stenungsund. Policyn var styrande och vägledande när VA-handlingsplanen togs fram.

VA-policyn i sin helhet Pdf, 2 MB.

Målbild för VA-policyn

"VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda goda möjligheter till rekreation.

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas."

VA-handlingsplanen är kommunens verktyg för att uppnå det som beslutats i VA-policyn. Handlingsplanen består av tre delar; VA-utbyggnad med klassning av områden, beskrivning av identifierade åtgärder samt en beskrivning av hur VA-planen ska genomföras och följas upp.

Målet med VA-handlingsplanen är att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning inom hela kommunen

VA-utbyggnad

I den här delen har vi identifierat områden i kommunen där vi som kommun skulle kunna vara ansvarig för VA-försörjningen, enligt lag. Områdena har sedan prioriterats utefter behov och möjlighet till en förändrad VA-försörjning. De olika områdena har grupperats i

 • VA-utbyggnadsområden – i området finns behov av en förändrad VA-försörjning och dessa områden är prioriterade för kommunal VA-utbyggnad
 • VA-utredningsområde – området ska utredas för att se över behov och möjligheter för en förändrad VA-försörjning.
 • VA-bevakningsområde – behoven bedöms inte vara så stora så att det föreligger ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen, men beroende på hur området utvecklas kan behovet av en förändrad VA-försörjning förändras.
 • Enskilt VA-områden – behoven bedöms inte vara så stora så att det föreligger ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen.

Beskrivning av identifierade åtgärder

VA-handlingsplanen innehåller också en åtgärdsbilaga där 40 åtgärder finns presenterade. Åtgärderna är indelade i övergripande, allmän dricksvattenförsörjning, allmän spillvattenförsörjning, enskild VA-försörjning, dagvatten och skyfall.

Beskrivning av genomförande och uppföljning

För genomförande och uppföljning av VA-handlingsplanen finns en projektledare och en arbetsgrupp. Klassningen av VA-planområden samt åtgärdsbilagan kommer ses över en gång per år och VA-handlingsplanen en gång per mandatperiod.

VA-handlingsplan Pdf, 857 kB.

Bilaga 1 - Åtgärdslista Pdf, 206 kB.

Bilaga 2 - Manual för hantering av modellverktyget Pdf, 442 kB.

Bilaga 3 - Beskrivning av VA-planområden Pdf, 495 kB.

Varför behövs en VA-plan?

Ökade miljökrav, åldrad infrastruktur, förväntad samhällsutveckling i Stenungsund, klimatförändringar, översvämningsrisk och försämrad hotbild över Sverige innebär ökade krav på vår VA-verksamhet. Vi står inför stora investeringar för att nå en trygg och hållbar VA-försörjning.

Målsättningen med VA-planen är att nå en trygg, hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen samt en god vattenstatus.

En strategisk och långsiktig VA-planering är då ett viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför.

VA-planen har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

Hur arbetar vi med VA-planen?

Flera av åtgärderna i VA-handlingsplanen pågår eller påbörjade.

 • Vi tar fram en Vattentjänstplan
 • Tillståndsansökan för Ucklums vattenverk
 • Förstudie för framtida vattenproduktion Ucklum
 • Förstudie för framtida vattenproduktion Stenungsund
 • Om- och utbyggnation av Strävlidens reningsverk
 • Slutskede av byggnation av ledning mellan Kungälv och Jörlanda för förstärkt vattentillgång för Stenungsunds tätort, Jörlanda, Stora Höga, Spekeröd, Ödsmål.
 • Framtagande av Drift- och underhållsplan
 • Framtagande av Förnyelseplan
 • Systematiskt arbete för läcksökning
 • Översyn av vattenskyddsområden
 • Framtagande av dagvattenplan
 • Framtagande av skyfallsplan
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • VA-utbyggnadsplan 10 år. Detaljerad tidsplan för kommunal VA-utbyggnad till VA-utbyggnadsområden

Sidan uppdaterad: 2024-04-25