Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Översiktsplanering

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Stenungsund till en bra plats att bo på och verka i, nu och i framtiden.

Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Stenungsunds kommuns översiktsplan

Vår översiktsplan antogs år 2020 och består av tre delar.

Översiktsplan - del 1

Del 1 innehåller bland annat:

  • användning av mark och vatten
  • fördjupningar för varje kommundel
  • bevarande
  • förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.


Översiktsplan, del 1 Pdf, 9 MB.

Översiktsplan - del 2

Del 2 innehåller bland annat:

  • en beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Översiktsplan, del 2 Pdf, 1 MB.

Översiktsplan - del 3

Del 3 innehåller bland annat:

  • kommunens historiska utveckling
  • Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden
  • lagar, förordningar och andra styrdokument
  • förklaring av begrepp.

Översiktsplan, del 3 Pdf, 10 MB.

Vad säger översiktsplanen om kommunens olika delar?

Södra delarna

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda. De är havsnära områden med hög tillväxt och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera nya bebyggelseområden.

Stenungsunds tätort

Stenungsunds tätort är en utpost mot öarna och har ett stationsnära läge. Här finns stad, hamn, service, arbetstillfällen och bostäder. Här föreslås en stark utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning.

Ödsmål och Ucklum

Ödsmål och Ucklum med sjöar, skog och öppet landskap är kommundelar som kan utvecklas på lång sikt. I dessa orter föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna utvecklas och bibehålla service.

Områden med bevarande- och rekreationsvärden

Områden som har bevarandevärden är naturområdena kring Svartedalen där tanken är att utveckling kan ske inom friluftsliv, rekreation och turism. Det finns även rekreationsvärden och ett rikt kulturlandskap på bland annat Stenungsön och Stora Askerön där varsam komplettering av befintlig bebyggelse kan ske.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan fungerar som en samlad framtidsbild och är en vägledning och verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv, till exempel i arbetet med att ta fram nya detaljplaner eller i beslut om bygglov.

Planen visar vår viljeriktning men är inte juridiskt bindande, den ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. En översiktsplan tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala intressen och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Beslutas av kommunfullmäktige

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Den gällande översiktsplanen för Stenungsunds kommun, "Översiktsplan 2020", antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2020 och trädde i laga kraft 15 januari 2021.

Översiktsplanen ska vara aktuell

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett bra verktyg måste den vara aktuell. Därför tar kommunfullmäktige ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vi ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val, antar inte kommunen en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 11 september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell. Kommunfullmäktige antog den 23 maj 2024 § 95 en planeringsstrategi för översiktsplanen.

Planeringsstrategi Stenungsunds kommun Pdf, 986 kB.

Boverket om planeringsstrategi Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.