Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Planprocessen

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Lagen används när detaljplaner och områdesbestämmelser skapas. Innan vi antar, godkänner, en detaljplan behöver den ha gått igenom flera olika steg. Först behöver ett förslag till detaljplan tas fram. Sen behövs ett samråd om förslaget och det behöver också granskas

Bild över planprocessens olika steg

1. Uppdrag

Om du vill att vi ska ändra eller göra en ny detaljplan kan du ansöka om planbesked. Vi kan också själva besluta om att göra en detaljplan.

Ansökan om planbesked

2. Eventuellt program

Vi kan välja att först göra ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för en eller flera detaljplaner. Syftet är att redan i ett tidigt skede få ta del av allmänhetens, myndigheters och organisationers erfarenheter och synpunkter. De berörda ges då möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

3. Samråd

När det finns ett färdigt förslag på detaljplan går förslaget ut på samråd. Då får bland annat länsstyrelsen, myndigheter och kända sakägare möjlighet att lämna synpunkter. En sakägare är till exempel de som bor eller äger en fastighet inom planområdet och grannar till området.

Information om när en detaljplan ställs ut på samråd annonseras på kommunens webbplats, i Göteborgsposten och ST-tidningen. Förslag till detaljplan publiceras på kommunens webbplats och ställs under granskningstiden ut i kommunhusets entré, Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena.

Lämna synpunkter på detaljplan eller planprogram

Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen kan du se om kommunen har tagit hänsyn till dina synpunkter eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

4. Granskning

Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs förslaget ut för granskning och det finns möjlighet för berörda att lämna synpunkter på förslaget igen.

Information om när en detaljplan ställs ut för granskning annonseras på kommunens webbplats. i Göteborgsposten och ST-tidningen. Förslag till detaljplan publiceras på kommunens webbplats och ställs under granskningstiden ut i kommunhusets entré, Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan måste du ha framfört dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden. Annars kan du förlora din rätt att överklaga.

Efter granskningen redovisar kommunen alla inkomna synpunkter och kommenterar dem i ett granskningsutlåtande.

5. Antagande

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om att anta planen.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att protokollet är justerat. Du skickar ditt överklagande till kommunen, som sedan skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen.

6. Laga kraft

En detaljplan börjar gälla när den har fått laga kraft. Detaljplanen får laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut och ingen har överklagat. Om någon har överklagat detaljplanen får den laga kraft när Mark- och miljödomstolen eller en högre instans har avgjort ärendet och deras beslut inte längre går att överklaga. De kan också ta beslut om att upphäva beslut om att anta planen.

Guide för detaljplaneprocessen hos Boverket Länk till annan webbplats.

Planprocessen kan se olika ut beroende på när vi startade planarbetet.

Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126".

Från och med den 1 januari 2015 finns det i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan - standardförfarande och utökat förfarande.

Standardförfarande används när en detaljplan:

1. är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
3. inte antas medföra en betydande miljö påverkan.

Om standardförfarande hos Boverket Länk till annan webbplats.

Utökat förfarande används när en detaljplan:

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om utökat förfarande hos Boverket Länk till annan webbplats.

Innan år 2015

  • Detaljplaner som påbörjats innan 1 januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900.
  • Detaljplaner som påbörjades ännu tidigare, innan 2 maj 2011, går efter PBL 1987:10.

Om utökat förfarande hos Boverket Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.