Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lämna synpunkter på detaljplan eller planprogram

Du har möjlighet att påverka vår planering genom att tycka till när en ny plan tas fram. Under planprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid vissa tillfällen.

När vi tar fram ett planprogram eller en detaljplan gör vi det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att informera om förslaget. Du kan vanligtvis lämna synpunkter på ett planärende två gånger under planeringsprocessen.

Under följande steg kan du lämna synpunkter:

  1. samråd
  2. granskning

Hur vet jag när jag kan lämna synpunkter?

Vi informerar på olika sätt och ställen när det är dags för samråd och granskning:

Handlingar tillhörande detaljplanen kan du läsa i kommunhuset, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Arena samt digitalt på vår webbplats (på sidan Akutella plan och byggprojekt).

Ibland har vi informationsmöten under samrådstiden där du har möjlighet att få information och ställa frågor till kommunens tjänstepersoner.

Lämna synpunkter skriftligt

Om du vill lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller granskningstiden. Du kan tycka till och lämna din synpunkt på planprogram och detaljplaner.

Vi diarieför de synpunkter som kommer in och använder dem i det fortsatta planarbetet.

Du har störst möjlighet att påverka om du lämnar in synpunkter så tidigt som möjligt när vi arbetar fram en detaljplan, alltså när en plan eller ett program är på samråd. Det är bara efter samrådstiden som större ändringar kan göras.

Du kan förlora rätten att överklaga en detaljplan om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning. Ett planprogram kan inte överprövas.

Samråds- respektive granskningstiden varar under minst tre veckor. Synpunkter ska skickas in skriftligt senast sista utställningsdagen via e-post till plan@stenungsund.se eller via post till:

Stenungsunds kommun
Exploatering, Plan
444 82 Stenungsund

Vi kommenterar alla synpunkter skriftligt i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.

Överklaga en detaljplan

För att överklaga beslutet gör du en skrivelse som är adresserad till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, men du skickar den till Stenungsunds kommun. Vi måste ha ditt överklagande senast tre veckor efter det att beslutet anslagits. När vi får in ett överklagande tar vi ett beslut om det kommit in i rätt tid. Bedömer vi att det kommit in i rätt tid skickar vi överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer, vilken fastighet det gäller och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Adressera till:

Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

och skicka sedan till oss:

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med Mark- och miljödomstolens beslut kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22