Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansökan om planbesked

Vill du bygga bostäder eller verksamheter som kräver en ny detaljplan eller ändring av en aktuell detaljplan i ett område? Då ska du ansöka om planbesked. Ett planbesked ger dig svar på om marken är lämplig att bygga på.

När ska jag ansöka om planbesked?

Du behöver ansöka om planbesked om du planerar att göra en åtgärd som det behövs en ny eller ändrad detaljplan för. Får du ett positivt planbesked betyder det att vi har för avsikt att inleda ett planarbete. Det innebär inte att du med säkerhet kommer att kunna göra de åtgärder du vill.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om planbesked genom att fylla i en blankett som du sedan skickar in via e-post till plan@stenungsund.se eller via post till
Stenungsunds kommun
Exploatering Plan
444 82 Stenungsund

Pdf, 182 kB.
Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 182 kB.

Du kan också ansöka om planbesked digitalt via en e-tjänst.

Ansök om planbesked

Vad ska ansökan innehålla?

Hur detaljerad din ansökan behöver vara beror på hur stora åtgärder du vill göra, hur mycket det påverkar omgivningen och vilka förutsättningar platsen har. Kontakta gärna en planarkitekt på vår verksamhet Exploatering för att få veta mer om vilka handlingar som behövs i ditt fall.

En ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla:

 • beskrivning av vad det huvudsakliga ändamålet är med åtgärderna du vill göra (till exempel bostäder, handel, kontor eller skola).
 • en beskrivning i text eller bild av byggnadsverket om ansökan omfattar byggnader. Till exempel högsta våningsantal eller byggnadshöjd, uppskattat antal bostäder/lägenheter och om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.
 • en enklare skalenlig planskiss. Skissen ska visa området och hur det är tänkt att användas. Placering av byggnader, angöring och parkering bör finnas med.

Du kan beställa kartkopior från oss som underlag till din ansökan.

Kartor, mätning och lantmäteri

Vad händer när jag lämnat in en ansökan?

 1. Diarieföring och granskning

Vi diarieför din ansökan och granskar om ansökan är komplett. Behöver ansökan kompletteras kontaktar vi dig om vad som saknas.

2. ​Bedömning

När ansökan är komplett bedömer våra tjänstepersoner om ditt förslag är lämpligt utifrån översiktsplan, riksintressen, kommunens styrdokument samt statliga förordningar som till exempel strandskydd och landskapsbild. Om vi bedömer att förslaget är olämpligt har du möjlighet att återta din ansökan innan det tas ett politiskt beslut.

​3. Beslut

Ett förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen som sedan tar beslut om att ge positivt planbesked eller avslå ansökan. Du ska få ett beslut inom fyra månader från att vi har fått
in en komplett ansökan. Ett beslut om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Om du får avslag på ansökan ska anledningen framgå i planbeskedet. Efter politiskt beslut faktureras du en avgift för hantering av planbesked.

Kostnad för planbesked styrs av omfattningen av planen. Avgifter ser du längre ned på sidan.

4. Vad händer efter ett beslut om positivt planbesked?

Får du ett positivt planbesked ska det framgå ungefär när detaljplanen kan tänkas antas. Även om du har fått ett positivt planbesked är det inte är säkert att vi kommer att anta detaljplanen. När själva planarbetet kan starta beror på när det finns tid för handläggning. Kommunstyrelsen tar varje höst beslut om en startplan för planstarter för kommande två år. När arbetet med din detaljplan kan startas upp blir du kontaktad av en planarkitekt för ett startmöte och vi tecknar ett plankostnadsavtal med dig.

Vad kostar ett planbesked?

Vi tar ut en avgift för planbesked oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut, samt för ärenden som återtas. Avgiften beräknas på årets prisbasbelopp. Den som skriver under ansökan om planbesked är ansvarig för betalningen.

För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

Avgifter för planbesked 2024:

 • Enkel åtgärd - 11 460 kronor
 • Medelstor åtgärd - 17 190 kronor
 • Stor åtgärd - 22 920 kronor

Enkel åtgärd

Projekt som uppfyller samtliga av följande kriterier:

 1. Mindre projekt av enklare karaktär. Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard planförfarande.

Medelstor åtgärd

Medelstor åtgärd är projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

 1. Projekt av större omfattning. Bostadsprojekt som omfattar mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt som omfattar mer än 5 000 m² bruttoarea eller övriga projekt som omfattar mer än 20 000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22