Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Detaljplanering

Detaljplaner används för att bestämma hur mark och vatten ska användas. I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. När vi tar fram nya detaljplaner har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Titta på gällande detaljplaner

Alla gällande detaljplaner finns publicerade i vår kartportal.

Gällande detaljplaner - Kartportalen

När du har kommit in i kartportalen kan du söka på fastighet genom sökfunktionen överst på sidan. För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe.

Pågående detaljplanering

Du hittar pågående detaljplaner på sidan med våra aktuella projekt. Använd filtrering pågående planering för att se detaljplaner som vi arbetar med.

Aktuella plan- och byggprojekt

Vi tar fram och antar detaljplaner

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också vi som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

En detaljplan börjar gälla när den fått laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen.

Detaljplanen styr vad du får bygga

Om du ska bygga eller ändra något behöver du ta reda på om platsen för bygget ligger inom ett detaljplanerat område eller inte. Detaljplaner gäller när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. Det påverkar nämligen om du behöver bygglov eller inte.

Om det inte finns en detaljplan bestämmer vi om det behövs en innan du ska börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

Vad finns med i en detaljplan?

En detaljplan redovisar hur, vad och var du får bygga, bland annat bostäder, skola och industri inom ett visst område. Den anger även hur mark och vatten ska användas samt var det ska finnas parker och gator. Den redovisar också hur till exempel fjärrvärme, dagvattenhantering, vatten och avlopp ska lösas.

En detaljplan är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser som anger vad som gäller för marken i området.
  • Planbeskrivning som redovisar planens syfte, planeringsförutsättningar, plangenomförande, konsekvenser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen.
  • Miljökonsekvensbeskrivning kan krävs i de fall planen får betydande påverkan på miljö.

Planprocessen

Innan vi antar, godkänner, en detaljplan behöver den ha gått igenom flera olika steg. Först behöver ett förslag till detaljplan tas fram. Sen behövs ett samråd om förslaget och det behöver också granskas.

Planprocessen

Lämna synpunkter på en detaljplan eller planprogram

Du har möjlighet att påverka vår planering genom att tycka till när en ny plan tas fram. Under planprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid vissa tillfällen.

Lämna synpunkter på en detaljplan eller planprogram

På sidan Plan- och byggprojekt ser du vilka detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu.

Läs mer på sidan Aktuella plan- byggprojekt

Ansökan om planbesked

Läs mer på sidan Ansökan om planbesked

Program

Ett program, också kallat planprogram, kan göras för ett större område. Vi tar fram programmet för att förtydliga mål och förutsättningar innan en eller flera detaljplaner ska göras i ett område. Programmet ger en möjlighet för oss att i ett tidigt skede lyfta frågor om området och titta på olika alternativa lösningar.

Sidan uppdaterad: 2024-06-25