Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Verksamheter gamla SIF-området

Här planerar vi för en förtätning av verksamheter inom befintligt verksamhetsområde på ett område som tidigare nyttjats för idrottsverksamhet.

Ungefärligt planområde.

Planområdet

Planområdet är beläget i Stenungsunds tätortsområde, cirka en kilometer norr om Stenungs torg. Planområdet omfattar flera fastigheter och avgränsas av detaljplan nummer 115 i norr, bebyggelsen och fastigheterna längs Ängsvägen i väster och Saltängsvägen i söder. Åt öster innefattar planområdet Gärdesvägen. Planområdet är cirka fyra hektar.

Steg i processen

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020, § 392, att utöka planområdet för detaljplan för Stenung 4:56 med flera att även inkludera fastighet 4:185 och tog samtidigt beslut om att starta planarbetet.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Detaljplanen var på samråd i början på 2022 och arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar som politikerna sedan tar beslut om att ställa ut.

Samrådshandlingar

Utredningar

Handlingar från tidigare planarbete

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds tennisklubb, JHB Fastighet AB och Stenungsunds kommun.

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2025

Diarienummer: 2019/79

Planens formella namn: Detaljplan för verksamheter på gamla SIF-området - Stenung 4:56 och 4:29 med flera

Handläggare: Planarkitekt Anna Eklund