Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Utbyggnation av nya VA-ledningar i Källsby/Källsnäs

I området Källsby/Källsnäs finns stora behov av att lösa dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. I vissa delar av området ska det även bli en gemensam lösning för hanteringen av dagvatten. Projektet kommer att bygga ut den kommunala anläggningen för att Källsby/Källsnäs ska bli anslutna till kommunalt VA.

Aktuellt just nu

2024-05-21

Nu pågår uppstart för framtagande av en systemhandling som ska ge svar på utformning och placering av den kommunala anläggningen. Arbetet kommer ske i dialog med berörda fastighetsägare och en tillsatt VA-grupp bestående av boende i området. Med VA menas här dricksvatten och spillvatten och för vissa fastigheter även dagvatten.

Tidplan

Målsättningen är att kunna sätta spaden i backen 2026, för att anläggningen ska vara färdig under 2027. Arbetet är i tidigt skede och utmaningar kan göra att tidplanen flyttas fram.

Varför ska det bli kommunalt vatten- och avloppsledningar?

Stenungsunds kommun har en politiskt antagen vattentjänstplan. Planen beskriver hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten ska ordnas i hela kommunen, både för allmänna VA-anläggningar och för den enskilda försörjningen. I vattentjänstplanen har områden identifierats där kommunen ska vara ansvarig för VA-försörjningen, enligt lagen om allmänna vattentjänster. Fastigheterna i Källsby/Källsnäs ligger inom ett sådant område.

Det har också gjorts en behovsbedöming. Bedömningen har identifierat vilka kommunala vattentjänster som krävs för fastigheterna i området. Med hänsyn till grunda havsvikar samt kvalitets- och kvantitetsproblem med dricksvattnet i området kommer Källsby/Källsnäs därför att få kommunalt VA.

Avgift

Likt all VA-verksamhet i Sverige är Stenungsunds kommuns VA-verksamhet avgiftsfinansierad. Det innebär att verksamheten inte finansieras av några skattemedel och inte är vinstdrivande. Avgifterna ska täcka utbyggnad och drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Läs mer om avgifter och regler för vatten och avlopp.

Kort fakta

Projektör: Sigma Civil

Projektledare: Tim Jonsson

Biträdande projektledare: Lisa Bertilsson