Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Utbyggnad av Jörlandaskolan

Vi har tagit fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning och antalet elever förväntas öka i framtiden. Detaljplanen fick laga kraft i december 2021.

Aktuellt just nu

2024-03-08

Om- och tillbyggnationen av Jörlandaskolan pågår fortsättningsvis. Detta innebär att även utemiljön är under ombyggnad. Projektet väntas vara klart i samband med skolstart i augusti 2024. Den nya skolbyggnaden kommer att vara klar i juni.

Delar av den äldre skolan renoveras också. Bland annat ska nuvarande matsal byggas om till fritids och befintliga slöjdsalar kommer att bli nya hemklassrum. Ännu finns inget beslut om ombyggnation av idrottshall.

2023-07-04

Arbetet med Jörlandaskolan pågår för fullt. Inför semestern är det ett intensivt arbete med busshållplatsen som ska asfalteras den 6 juli, därför pågår arbeten tillfälligt mellan kl 06-20. När asfalteringen är klar gäller normala arbetstider, kl 06.30-16.00.

Bygget kommer ha helt stängt för semester vecka 29-31.

Under hösten jobbar entreprenören vidare med trästomme på nya skolbyggnaden, tak, panel, invändiga väggar, panel, murning och installationer. Man arbetar också med en ny fotbollsplan, löparbana och skolgård och parkering.

Fast krav för montage kommer finnas september ut. Mer information om projektet kommer löpande.

Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Om- och tillbyggnationen av Jörlandaskolan pågår. Projektet väntas vara klart i samband med skolstart i augusti 2024. Den nya skolbyggnaden kommer att vara klar i juni.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan: Planerad byggstart 2023

Diarienummer: 2018/602

Planens formella namn: Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Handläggare: Mark-och exploateringsingenjörer: Pernilla Larsson