Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillståndsansökan vattenuttag i Ucklums vattentäkt

Vi ansöker om tillstånd om vattenuttag i Ucklums vattentäkt.

Vad händer just nu?

Vi skickade den 30 juni 2022 in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om lagligförklaring till utökat vattenuttag i den kommunala vattentäkten. Huvudförhandlingen för målet hölls på tingsrätten i Vänersborg den 17 november 2023.

Bakgrund

Ucklum tätort försörjs av en kommunal grundvattentäkt som idag saknar tillstånd för vattenuttag. Syftet med tillståndsansökan är att lagligförklara nuvarande uttag samt ta höjd för ett utökat uttag för att kunna försörja fler med kommunalt dricksvatten. Arbetet med tillståndsansökan har pågått sedan början av 2021 där utredningar har utförts för att bedöma vattentäktens hållbara kapacitet och för att säkerställa att planerat uttag inte påverkar fastighetsägare eller naturvärden negativt. Under sommaren 2021 gjordes en utredning vid vattentäkten för att bedöma täktens hållbara kapacitet genom att grundvattennivåer mättes under ett förhöjt vattenuttag.

Länsstyrelsen lämnade beslut i april 2022 om att det planerade vattenuttaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebar att det till ansökan skulle bifogas en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Tillståndsansökan med bifogad teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning skickades in till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i juni 2022.

I december 2023 lämnade Mark- och miljödomstolen beslut som innebar ett lagligförklarande av nuvarande anläggning och uttag men domen tillåter inte ett utökat uttag. Domen överklagades i början av februari till Mark- och miljööverdomstolen som i april 2024 meddelade beslut att inte medge prövningstillstånd. Kommunen har därefter i slutet av april lämnat in en överklagan till Högsta domstolen och inväntar nu ett besked om frågan kan tas upp för prövning igen eller om domen står fast.

Parallellt med tillståndsprövningen pågår arbete med att utreda möjliga alternativ för kompletterande vattentillgång för att förse Ucklum samhälle med dricksvatten idag och för framtiden.

Tidslinje

  • Juni 2022 - Inlämnad tillståndsansökan
  • November 2022 - Föreläggande från Mark och miljödomstolen om komplettering
  • Februari 2023 - Stenungsunds kommun lämnar in komplettering
  • Maj 2023 - Berörda har möjlighet att lämna synpunkter
  • Juni 2023 - Stenungsunds kommun skickar in bemötande av synpunkter
  • November 2023 - Huvudförhandling hålls hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg
  • December 2023 - Beslut i Mark- och miljödomstolen
  • Februari 2024 – Inlämnad överklagan till Mark- och miljööverdomstolen
  • April 2024 – Avslag på överklagan hos Mark- och miljööverdomstolen, inlämnad överklagan till Högsta domstolen
  • Maj 2024 – Inväntar besked från Högsta domstolen och utreder kompletterande vattentillgång

Diarienummer

2021/127