Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Program för bostäder centrala och södra Hallerna

Vi tar fram ett planprogram för centrala och södra hallerna. Programmet ska bli ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning av området, samt ange utgångspunkter och mål.

Ungefärligt planprogramsområde.

Programområdet

Området Hallerna är beläget cirka tre kilometer söder om Stenungsunds centrum. Inom området finns flera fina grönområden och stråk som är uppskattade för sina rekreativa värden. Enligt kommunens översiktsplan 2020 föreslås cirka 1000–1500 bostäder i Hallernaområdet, inklusive Norra Hallerna. Översiktsplanen anger även att Hallerna ska byggas ut till en egen stadsdel i Stenungsund med underlag för service i ett stadsdelscentrum.

Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram ett program. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat programförslag.

Kommunstyrelsen godkände programsamrådshandlingar den 25 mars 2024, §88, och beslutade att skicka ut planprogrammet på samråd.

Planprogrammet var på samråd under perioden 8 april till 12 maj 2024.

Nu bearbetas inkomna synpunkter för att sedan sammanställas i en samrådsredogörelse.

Planhandingar

Övriga handlingar

Under steget Planprogram – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett planprogramsamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till ett godkännande tas fram.

-

Under skedet Plan uppdrag: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Aktuell tidplan: Programmet beräknas godkännas hösten 2024.

Diarienummer: 2018/137

Programmets formella namn: Program för centrala och södra Hallerna - del av Kyrkenorum 2:4, 4:13, 5:1 med flera

Handläggare: Planarkitekter Erik Rokke och Anders Hulterström