Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund

Vi bygger en överföringsledning för dricksvatten mellan Kungälv och Stenungsund. Det gör vi för att säkra upp vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust vatten­försörjnings­system.

Om allt går enligt plan kommer Stenungsunds södra kommundelar få vatten från Göta älv under 2024.

Aktuellt just nu

2024-06-11

Ttisdag den 11 juni, driftsätts den nya dricksvattenledningen mellan Kungälv och Stenungsund. Driftsättningen innebär att Stenungsunds södra kommundelar, från och med idag, får vatten även från Kungälvs vattenverk vid Göta Älv. Arbetet är en viktig milstolpe i kommunens arbete med att skapa förbättrad leveranssäkerhet och leveranskapacitet för våra invånare.

2024-04-10

Entreprenadarbetena är i det närmaste slutförda för överföringsledningen. Endast ett mindre ledningsarbete i befintligt vatten-nät pågår just nu vid Ranehedsvägen.

Den nya överföringsledningen står på spolning och vattnet släpps i en dagvattenbrunn på Kyrkebyvägen. Det kommer att stå på detta sätt fram tills vi kan driftsätta kungälvsvattnet in i befintligt vatten-nät i Jörlanda. Driftsättning in i befintligt nät planeras ske i juni 2024.

2023-12-05

Entreprenad överföringsledning från Kungälv

Asfalteringsarbetena på Kyrkebyvägen har tyvärr blivit försenade på grund av det kalla vädret. För att asfalteringen ska bli av god kvalitet behöver ytan som ska asfalteras ha en temperatur på minst ca +5 grader. Det är i dagsläget svårt att ange en tidplan för arbetet då det är väderberoende.

Stenungsunds kommuns arbeten med befintligt vattenledningar i Jörlanda

På grund av det kalla vädret avvaktar vi med att utföra arbetet i norra delen av Ranehedsvägen som aviserats om tidigare. Det kommer utföras när vädret tillåter.

2023-11-22

Entreprenad överföringsledning från Kungälv

Arbetet med nya vattenledningen börjar bli klart och återställningsarbeten på Kyrkebyvägen kommer pågå de närmsta veckorna.

När asfaltering på Kyrkebyvägen utförs kommer det ske i en utökad omfattning, från entreprenörens schakt och hela vägen ut till Bagarevägen. Den utökade asfalteringen utförs för att det behövs för gatans underhåll.

Våra arbeten med befintliga vattenledningar i Jörlanda

För att förbereda inför kommande driftsättning av överföringsledningen från Kungälv kommer Stenungsunds kommun, under kommande veckor, utföra arbeten i Kyrkebyvägen och i Ranehedsvägen.

2023-09-14

Arbeten med vattenledningen och kablar fortskrider enligt plan.

Vid Kyrkebyvägen har ledningsarbeten pågått en tid och trafiken leds förbi arbetsplatsen på en tillfällig väg.

Dessa arbeten planeras att pågå cirka en månad till innan de kan avslutas och vägen återställas.

2023-06-20


Schaktarbeten med att gräva ner överföringsleden är i full gång i både norra och södra delen av etappen. Dessa arbeten beräknas pågå under cirka 3 - 4 månaders tid.

2023-05-29

Nu kommer vi att påbörja arbeten med en grävmaskin vid kyrkan. Vi kommer att vara på den västra parkeringen och därifrån anlägga en tillfällig infartsväg då vi kommer att ta ianspråkta den ursprungliga infartsvägen under en period.

Vi kommer även att påbörja maskinarbeten vid Kyrkebyvägen, utanför förskolan. På norra sidan av vägen kommer vi att grusa upp en yta för en tillfällig väg.

2023-05-05

Nu har vi börjat med nästa skede i projektet samtidigt som svetsningen fortlöper. Vi har en maskin på plats som bygger väg för den kommande tryckstegringsstationen. Om cirka 3 veckor kommer vi att utföra styrd borrning på en del sträckor och det förväntas att pågå under cirka 3 veckors tid. Under samma period kommer vi även att utföra en del maskinarbeten kring kyrkan. Där kommer vi att bygga en tillfällig utfart och tidvis använda en del av parkeringen. Mer nformation om detta kommer.

2023-03-24

Nu har arbeten med svetsning startat. Svetsningen kommer att utföras på fyra olika platser längs med ledningssträckningen. Detta arbete kommer att pågå i cirka sex veckor. Det innebär att det kommer att ligga längre sträckor med rör längs med vägarna.

2023-02-13

Nu går projektet, inom Stenungsunds kommun, in i genomförandefasen.

Projekteringen blev klar i slutet av 2022. Runt årsskiftet 2022/2023 har upphandling av entreprenör pågått och i slutet av januari 2023 tecknades entreprenadkontrakt mellan Stenungsunds kommun och Optivia AB. Samtliga tillstånd från myndigheter som bland annat lantmäteriet och länsstyrelsen finns nu på plats.

Entreprenaden för att förlägga den cirka 2,5 km långa vattenledningen, mellan kommungränsen mot Kungälv och Jörlanda tätort, planeras att påbörjas i mars 2023 och vara färdig runt årsskiftet 2023/2024.

Kungälv har sedan tidigare utfört delar av byggnationen på sin sida. De planerar att, under samma period som oss, bygga klart de sista sträckorna fram till vår gemensamma kommungräns.

Augusti 2022

I augusti 2022 tecknades avtal om vattenleverans mellan Kungälv och Stenungsund, samt mellan Stenungsund och Tjörn. För att göra vattenleveransen möjlig enligt avtalen behöver vattennätet i Kungälvs kommun byggas ihop med vårt vattennät i Stenungsund. Näten har inte varit sammanbyggda tidigare.

2022-03-18

Arbeten gällande arkeologisk undersökning kommer att genomföras längs sträckningen mellan den 1 och 8 april.

Idag har vi vår råvattentäkt i sjön Hällungen och får vår vattenförsörjning tillgodosedd genom ett avtal med Vattenfall. För Hällungen finns en vattendom där Stenungsunds kommuns del av det totala uttaget börjar närma sig "taket" och kommunen får därmed en begränsad kapacitet för sin efterfrågan på vattenproduktion. 

Stenungsunds kommun växer dessutom och kommer fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vattennät med högre kapacitet än idag. Överföringsledningen byggs därför för att säkra upp vattenförsörjningen för fler.

När kommunernas vattenledningssystem byggs ihop ökar redundansen i hela systemet, vattenförsörjningen över kommungränserna kan tryggas då eventuella driftstörningar uppstår. Vi får ett mer robust system.

Stenungsund har tillsammans med Tjörn och Kungälv skrivit under en principöverenskommelse om försäljning respektive köp av vatten som levereras av Kungälv från det nya vattenverket vid Göta älv.

Projektet innebär att vi kommer att bygga en så kallad överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund. Den delen av ledningen som byggs inom Stenungsunds kommun kommer att bli cirka 2,5 kilometer lång och gå från kommungränsen mot Kungälv till Jörlanda tätort där den ansluter till Stenungsunds kommuns vattennnät.

Vem bygger ledningarna?

Stenungsunds kommun har huvudansvaret för utbyggnaden i vår kommun. Projektering och entreprenad upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling.

Projektering för Stenungsundsetappen påbörjades 2017 och blev klar i slutet av 2022.

I augusti 2022 tecknades avtal om vattenleverans mellan Kungälv och Stenungsund, samt mellan Stenungsund och Tjörn. För att göra vattenleveransen möjlig enligt avtalen behöver vattennätet i Kungälvs kommun byggas ihop med vårt vattennät i Stenungsund. Näten har inte varit sammanbyggda tidigare.

Runt årsskiftet 2022/2023 har upphandling av entreprenör pågått och i slutet av januari 2023 tecknades entreprenadkontrakt mellan Stenungsunds kommun och Optivia AB. Samtliga tillstånd från myndigheter som bland annat lantmäteriet och länsstyrelsen finns nu på plats.

Kungälv har sedan tidigare utfört delar av byggnationen på sin sida. De planerar att, under samma period som oss, bygga klart de sista sträckorna fram till vår gemensamma kommungräns.

Kungälvs webbplats om projektet Länk till annan webbplats.

Projekteringen kommer färdigställas under slutet av 2022. I slutet av 2022 kommer upphandling av entreprenad att utföras.

Genomförandet kommer enligt nuvarande planering att påbörjas efter årsskiftet 2022/2023 och pågå ungefär ett år. Vatten ska enligt nuvarande plan levereras via ledningen till Stenungsund under 2024.

Alla vatten- och avloppsledningar (VA) som byggs i kommunal regi betalas av kommunens VA-abonnenter enligt gällande taxa.

Kort fakta

Projektering/utredning: Oktober 2017 – vintern 2022

Status: Genomförandeskede

Byggstart Stenungsund: Planeras till mars 2023

Projektör: Sweco

Entreprenör: Optivia AB

Projektledare Stenungsund: Projektledare Birgitta Kärrlind,
Biträdande projektledare Stefan Pirhonen

Prenumerera på uppdateringar som görs på den här sidan

Fyll i din e-postadress för att prenumerera.

Vi sparar personuppgifterna (din e-postadress) för att kunna göra utskick om projektet. Den rättsliga grunden för kommunens behandling är allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR. Uppgifterna sparas tills projektet är helt avslutat eller tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Hantera prenumeration