Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Norums kyrka och begravningsplats

Vi planerar för ett område med begravningsändamål. Vi detaljplanelägger hela kyrkoområdet då det idag saknas detaljplan för det.

Ungefärligt planområde.

Planområdet

Planområdet är beläget i den centrala delen av Stenungsunds kommun, mellan Hallerna och Kyrkenorums bostadsområde.

I översiktsplanen, ÖP 2020, redovisas området som öppen mark där pågående markanvändning föreslås bibehållas. Planen bedöms då inte vara i linje med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan om föreslagna åtgärder i planhandlingarna inte genomförs.

Steg i processen

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2021, § 85, att starta planarbetet för fastigheten Kyrkenorum 1:1 med flera, Norums kyrka och begravningsplats.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Detaljplanen var på samråd i november 2023. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och tar fram granskningshandlingar.

Planhandlingar

Utredningar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Kort fakta

Exploatör: Norums kyrkliga samfällighet

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2025

Diarienummer: 2013/284

Planens formella namn: Norums kyrka och begravningsplats - Kyrkenorum 1:1 med flera

Handläggare: Planarkitekt Anders Hulterström