Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad (Jörlanda pastorsexpedition).

Nu har du möjlighet att tycka till

Planförslaget är ute på granskning vilket innebär att du har möjligheter att komma in med synpunkter på förslaget.

Har du synpunkter på förslaget behöver du skicka in dem skriftligt till oss, senast den 25 juni 2024.

Granskningshandlingar finns tillgängliga i Stenungsunds kommunhus, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Arena och på vår webbplats.

Adress för synpunkter: Samhällsbyggnad Exploatering, 444 82 Stenungsund

eller via e-post till plan@stenungsund.se  

Synpunkter ska kompletteras med fastighetsbeteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Pastorsexpeditionen är uppförd med tidsbegränsat bygglov som inte kan förlängas. För att kunna bevilja permanent bygglov behöver en detaljplan upprättas som bekräftar befintlig byggnad och användningssätt.

Ungefärligt planområde.

Planområdet ligger i södra delen av Jörlanda samhälle och omfattar ett knappt 1400 kvadratmeter stort markområde kring Jörlanda pastorsexpedition ca 10 km söder om Stenungsunds centrum. Området ligger i anslutning till kyrkans församlingshem vid väg 574.


Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Samrådsperioden är slut. Den varade mellan 8 och 29 november 2023.

Inkomna synpunkter bearbetas för att sammanställas i en samrådsredogörelse och planhandlingar tas fram för att ställas ut på granskning.

Planhandlingar

Utredningar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Detaljplanen är på granskning. Granskningsperioden varar från och med 10 juni till och med 25 juni 2024.

Synpunkter på förslaget behöver skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Exploatering, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast den 25 juni 2024.

Då det under samrådet inkommit synpunkter på planförslaget övergår handläggningen för Jörlanda Pastorsexpedition från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Därmed blir planförslaget föremål för granskning innan det kan tas till antagande.

Förslaget finns under granskningstiden tillgängligt på webben, i kommunhuset, Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar

Utredningar

Planförslaget handläggs med så kallat begränsat standardförfarande. Godkänner samrådskretsen planförslaget kan det tas till antagande direkt efter genomfört samråd.

Under steget Plan – antagande: Efter samrådsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Kort fakta

Exploatör: Solberga kyrkliga samfällighet

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2024

Diarienummer: 2022/968

Planens formella namn: Detaljplandetaljplan för Kyrkeby 3:31, Jörlanda.

Handläggare: Planarkitekt Anna Eklund