Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Högstadieskola i Centrala Hallerna

Vi har byggt en ny högstadieskola i centrala Hallerna. Den uppförades i tre våningar och det finns plats för 540 elever.

Bild: D-office

Detaljplan och spadtag

I centrala Hallerna har en ändring av en detaljplan tagits fram för att möjliggöra utbyggnation av Hallerna skola med ett nytt högstadium.

Den 19 oktober 2022 togs det första spadtaget för skolan. Den nya högstadieskolan kommer att ersätta Stenungskolan och stod klar sommaren 2023.

Om skolan

Vi har tidigare byggt en F-6-skola i Hallerna. Nu fortsätter samhällsbygget med en ny högstadieskola i området. Den nya skolan kommer att inrymma 540 elever fördelat på 18 klasser i årskurserna 7 till 9. Till skolan kommer även 150 elever från andra skolor som går i årskurs 6 för att bland annat ha hem- och konsumentkunskap, laboration och språkval.

Skolan kommer att bestå av tre våningar med skolsalar, tekniksalar, aula, storkök och administrativa rum. I entreprenaden ingår även att skapa en miljö som uppmuntrar till utomhusvistelse. På skolgården planeras för bland annat två multiplaner och utomhusgym samt en scen för att kunna leda rörelseaktiviteter.

Bakgrund

Stenungsund växer och behovet av skollokaler ökar. Efter 70 års verksamhet har Stenungsunds kommun beslutat att lägga ned Stenungskolan. Peab har därför fått uppdraget att bygga en ny högstadieskola i Hallerna i Stenungsund. Skolan kommer att inrymma 540 elever fördelat på 18 klasser i årskurserna 7 till 9. Till skolan kommer även 150 elever från andra skolor som går i årskurs sex för att bland annat ha hem- och konsumentkunskap, laboration och språkval.

Peabs sida om Hallerna skola, Stenungsund Länk till annan webbplats.

Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslöt 2020-06-10 § 103 att anta ändringen av detaljplanen för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Tre överklaganden av antagandebeslutet inkom men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-12-28.

Planhanlingar

Övriga handlingar

Vill du ta del av övriga handlingar kopplade till detaljplanearbetet, kontakta verksamheten för exploatering.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Tre överklaganden av antagandebeslutet inkom men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-12-28.

Under steget Plan – överklagad: Planen är överklagad. Alla handlingar har lämnats till rättsinstans för handläggning och beslut.

Detaljplanen vann laga kraft 2020-12-28

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Den 19 oktober 2022 togs det första spadtaget för skolan. Den nya högstadieskolan kommer att ersätta Stenungskolan och förväntas stå klar sommaren 2023.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Skolan är färdigbyggd och invigd.

Hallernaskolan F-9

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds kommun. Entreprenör: Peab

Aktuell tidplan: Planerad inflytt höst 2023.

Diarienummer: Detaljplanens diarienummer 2019/233

Planens formella namn: Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1)

Handläggare: -