Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Handelsområde Spekeröd

Här planerar vi för för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen ska innehålla byggnader för volymhandel inklusive livsmedel samt kontor, småindustri, lager och partihandel.

Ungefärligt planområde.

Planområdet

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650. Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.

Steg i processen

Ett överklagande på Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen inkom 6 juli 2020 och Mark- och miljödomstolen beslutade den 24 mars 2021 att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2021 att återuppta arbetet med detaljplanen med samma inriktning som tidigare.

På grund av ny lagstiftning och ändrad rättstillämpning där krav har skärpts har nya undersökningar kring natur- och djurliv inom detaljplaneområdet tagits fram.

Arbete pågår nu med att ta fram handlingar för samråd.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Ett överklagande på Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen inkom 6 juli 2020 och Mark- och miljödomstolen beslutade den 24 mars 2021 att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2021 att återuppta arbetet med detaljplanen med samma inriktning som tidigare.

På grund av ny lagstiftning och ändrad rättstillämpning där krav har skärpts har nya undersökningar kring natur- och djurliv inom detaljplaneområdet tagits fram.

Arbete pågår nu med uppdatera och/eller komplettera tidigare utredningar där så behövs samt att ta fram handlingar för samråd innan sommaren.

Övriga handlingar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: NHP Jörlanda

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2025

Diarienummer: 2018/125

Planens formella namn: Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 med flera

Handläggare: Planarkitekt Anders Hulterström