Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Gång- och cykelväg Solgårdsvägen - Södra vägen

Vi planerar för en gång- och cykelväg från Stenungsunds centrala delar till de södra kommundelarna. Det finns ett behov av en gång- och cykelväg som kopplar ihop Södra vägen och Solgårdsvägen öster om järnvägen.

Ungefärlig sträckning av gång- och cykelväg.

Gällande detaljplaner för berörd mark medger inte utbyggnad av gång- och cykelväg varför en ny detaljplan behöver tas fram.

Steg i processen

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2023, § 334, att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbete för en gång- och cykelväg mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är gång- och cykelvägen färdigställd och kan användas.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2025

Diarienummer: 2022/858

Planens formella namn: Detaljplan för gång- och cykelväg Solgårdsvägen-Södra vägen - Nösnäs 1:62 med flera

Handläggare: Planarkitekt Anna Eklund