Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder, trygghetsboende och lokaler - CW Borgs väg

På CW Borgs väg planerar vi för cirka 150 bostäder. Det kommer också att byggas seniorbostäder och trygghetsboende i området.

Bilden är ett utdrag från illustrationskartan i planhandlingarna. Framtagen av Liljewalls arkitekter.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utveckling av området vid CW Borgs väg med bostäder, trygghetsboende och lokaler. Tidigare har även kontor ingått i exploateringsprojektet. Efter beslut i kommunstyrelsen har kontorsanvändning uteslutits från planarbetet för att istället pröva att ge plats för fler antal bostäder.

Steg i processen

Ett program för CW Borgs väg, även kallat Snippenområdet, upprättades 2011. Syftet var att utreda förutsättningar och förslag till utbyggnad av området. Programmet utgör underlag för kommande detaljplaner inom området.

Under 2015 och 2016 gjordes en markanvisningsutlysning gällande den kommunala marken inom programområdet. Markanvisningens syfte var att få områdets utvecklingsmöjligheter analyserade av exploatörer för att få fram förslag på hur området skulle kunna bebyggas.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att markanvisa området till Riksbyggen vars markanvisningsförslag innehåller bostäder, trygghetsboende (kooperativa hyresrätter), lokaler samt kontorslokaler.

Stenungsunds kommun fick i januari 2021 ett positivt planeringsbesked från Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen beslutade att kommunens detaljplaneförslag inte innebär att den tilltänkta bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på risker i samband med trafikering av farligt gods vid angränsande väg och järnväg. och järnväg.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att utesluta kontorsanvändningen i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Området ska fortsätta utvecklas för bostäder, trygghetsboende och lokaler.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Detaljplanen var på samråd i april 2022.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Detaljplanen var ute på granskning 2023. Inkomna synpunkter bearbetas och sammanställs i ett granskningsutlåtande. Politikerna tar sedan beslut om ett slutligt förslag.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget. När det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning då du har möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Exploatör är Riksbyggen. Detaljplanen är inte beslutad ännu och du kan läsa mer om projektet hos Riksbyggen via deras hemsida.

Om CW Borgs väg hos Riksbyggen Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan: Planerad byggstart 2024/2025.

Diarienummer: 2018/332

Planens formella namn: Detaljplan för CW Borgs väg, Stenung 3:112 med flera

Handläggare: Planarkitekt Anders Hulterström, Mark- och exploateringsingenjör Johanna Wasberg