Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder och förskola Humlebråten

Här planerar vi för nya bostäder samt en förskola. Detaljplanen möjliggör förskola med åtta avdelningar samt cirka 100 boenden i varierad form.

Ungefärligt planområde.

Planområdet

Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 770, nära busshållplatser och i direkt anslutning till gång- och cykelvägen till Stenungsund vilket bidrar till att goda kommunikationer främjas samt möjliggör en bekväm pendling med hållbara och miljövänliga transporter.

Utveckling av Ödsmål

I Översiktsplan 2020 framhålls att Ödsmål är en intressant del av kommunen avseende utveckling med ny bostadsbebyggelse och servicefunktioner.

Detaljplanen bedöms bidra till vision Stenungsund 2035 med fler bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En utbyggnad i Ödsmål, med närhet till både havet och inlandet med dess natur- och rekreationsområden, bidrar också till att det skapas attraktiva boendemiljöer där människan och naturen är i centrum och möjligheten till en aktiv fritid främjas.

Den norra delen av detaljplanen ligger ej inom men angränsar till det område som i översiktsplanen pekas ut som lämpligt utbyggnadsområde. Detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan om föreslagna åtgärder i planhandlingarna inte genomförs.

Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Planen har varit på samråd våren 2023. Nu sammanställds synpunkterna och vi kommer ta fram ett förslag till granskningsskedet.

Planhandlingar

Utredningar

Övriga handlingar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Derome och Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan: Beräknat antagande våren 2025.

Diarienummer: 2017/575

Planens formella namn: Detaljplan bostäder och förskola, Näs 1:302

Handläggare: Planarkitekt Linnéa Skott