Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder och centrum i Jörlanda, Kyrkeby

Här planerar vi för byggnation av flerbostadshus med cirka 20 lägenheter där husen också ska ha verksamheter i markplan. En gång- och cykelbana och säker passage över Kyrkebyvägen ingår också i planarbetet.

Ungefärligt planområde.

Vilket är planområdet?

Planområdet är beläget i Jörlanda tätort cirka 10 kilometer söder om Stenungsunds centrum och avgränsas av väg 574 i öst, fastigheten Kyrkeby 3:5 i syd och väst samt Icas fastighet i norr. Kyrkebyvägen går genom planområdet.

Fler bostäder

Detaljplanen bedöms bidra till vision Stenungsund 2035 med fler bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En förtätning i Jörlanda, i ett centrumnära läge med närhet till kollektivtrafik och service, bidrar också till att det skapas attraktiva boendemiljöer där hållbara och miljövänliga transporter främjas.

Steg i processen

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Exploatering tagit fram ett förslag till detaljplan för Kyrkeby 3:36 med flera.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2023, § 86, att godkänna samrådshandlingar och skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 5 kap. 11§.

Samrådstiden är slut och vi sammanställer nu inkomna synpunkter för att arbeta fram handlingar för granskning som politikerna senare får ta beslut om.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Privatperson

Aktuell tidplan: Beräknat antagande under 2025

Diarienummer: 2021/668

Planens formella namn: Detaljplan bostäder och centrum i Jörlanda, Kyrkeby 3:36, samt del av Kyrkeby 3:34.

Handläggare: Planarkitekt Torun Hultén