Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder och äldreboende på Lövbergavägen, Hasselhöjden

Vi har planerat för bostäder och ett äldreboende på Lövbergavägen på Hasselhöjden. Två flerbostadshus och äldreboendet byggs just nu. Äldreboendet blir det fjärde i kommunen.

Bild: Tyréns AB. Illustrationsbild över det nya äldreboendet.

Området

Området ligger på en vacker plats belägen mellan Kristinedal och Hasselbacken. Under arbetet med detaljplanen upptäcktes fornlämningar som tagits om hand för att göra det möjligt att bebygga området.

Detaljplanen och byggnation

Vi har tagit fram en detaljplan för cirka 400 bostäder inklusive ett äldreboende. Planen är antagen och byggnationerna kommer att ske i etapper med början under 2022-2023. Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB äger fastigheterna som ingår i detaljplaneområdet.

Utbyggnationen kommer ske etappvis, där flera byggnationer troligtvis kommer pågå parallellt och olika snabbt.

Byggnation äldreboende

I den fem våningar höga byggnaden kommer det att finnas plats för 104 lägenheter, personalutrymmen, kontor, rum för dagverksamhet och takterrass. Det första spadtaget togs den 11 mars.

Byggnation flerbostadshus

Två flerbostadshus byggs just nu med planerad inflytt sommaren 2024 respektive våren 2025.

Läs mer på Stenungsundshems webbplats Länk till annan webbplats.

Illustrationsbild detaljplanen, perspektiv från norr.

Aktuellt just nu

Mars 2024 - information från PEAB om arbetet med äldreboendet

Under vecka 13 kommer pålningsarbete starta. Detta arbete räknas
pågå cirka 2-3 veckor. Pålningen sker dagtid mellan 7-19 mån-ons. Under perioden kommer en del störande slagljud förekomma. Vecka 16 börjar arbete med bottenplattan.

Februari 2024 - information från PEAB om arbetet med äldreboendet

Snart kommer Peab att påbörja byggnationen av det som ska bli Hasselhöjden SÄBO, ett särskilt boende för äldre. Plan 1 kommer att bestå av kontor, daglig verksamhet, miljörum, omklädningsrum med mera. Våning 2–5 är gemensamt 104 lägenheter och personalutrymmen där våning 5 skiljer sig från övriga utrymmen med en takterrass.

Februari 2024 - information från PEAB om arbetet med äldreboendet

  • Bodarna etableras och byggnationen startar -I februari sätter Peab upp bodar och hägnar in deras arbetsområde med byggstaket.
  • Markarbeten påbörjas - I början av februari kommer Peab att arbeta med marken. Detta innebär utlastning, samt förflyttning av bergmassor. Detta kommer att medföra buller, vibrationer och eventuellt damm.
  • Sprängning på tomten - under februari påbörjas sprängningen av berget på tomten. De kommer att pågå februari, mars och eventuellt april. Detta kommer att medföra buller, vibrationer och damm.

Februari 2024 - gång- och cykelvägar i Hasselhöjden

Under våren gör vi arbeten på våra gång- och cykelvägar i Hasselhöjden. Vid Hasselgården i söder får vi en ny sträckning av gångbanan och den gamla buss-vändhållplatsen tas bort.

December 2023

Under v.51 kommer Uppegårdsvägen delvis vara avstängd på grund av vatten- och avlopps arbete.

Juni 2023

Sedan tidigare pågår Stenungsundshems utbyggnation av flerbostadshus i området.

Under vecka 33 påbörjar kommunens upphandlade entreprenör nybyggnation av VA och den nya Lövbergavägen. I samband med arbetena kommer det utföras sprängningar och det kommer också bli ökade transporter till och från området. Dessa arbeten beräknas vara klara i slutet av 2023.

Tack för er förståelse för de olägenheter som kan uppstå på grund av arbetena i området.

November 2022

Arkeologerna har tagit hand om fornlämningarna som tidigare fanns i området.

Nu pågår arbete med projektering och planering för byggnation av särskilt boende för äldre i den centrala delen av området, samt projektering av ny gata och VA-anläggningar. Byggnation av gatan beräknas påbörjas vintern/våren 2023.

2022-05-20:

Inom kort kommer arkeologerna i området ha visningar i fält där de berättar om platsens tidiga historia.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Instagramkonto: arkeologerna

2022-05-03

Under vecka 19 (9-13 maj) påbörjar arkeologerna arbeten med att ta hand om fornlämningarna inom gulmarkerade områden i kartan nedan. Under pågående arbeten, som bedöms ta cirka sex veckor, är framkomligheten i området begränsad.

mars 2022

På uppdrag av länsstyrelsen kommer ett arbete att starta under våren 2022 där delar av de fornlämningsområden som upptäckts kommer tas om hand. Inför arbetet med fornlämningarna kommer träd och buskar behöva tas bort, detta arbete har påbörjats under mars månad.

2022-02-10

Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2022-02-10 att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

2021-03-04

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04 att anta detaljplanen.

Beslutet överklagades först till Mark- och miljödomstolen och senare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2022-02-10 att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Steg i processen

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Planen var på samråd 2016-09-08 till 2016-10-13. Vill du ta del av samrådshandlingarna kontaktar du vår versamhet för exploatering.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Planen var på granskning vid två tillfällen 2018-02-14 till 2018-03-14, samt 2020-10-16 till 2020-11-16. Vill du ta del av granskningshandlingarna kontaktar du vår versamhet för exploatering.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04 att anta detaljplanen.

Antagandehandlingar detaljplan

Övriga handlingar

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

2021-03-31 inkom ett överklagande av beslutet som överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Mark- och miljödomstolen beslutade 2021-09-27 att avslå överklagandet. Klaganden har därefter överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

Under steget Plan – överklagad: Planen är överklagad. Alla handlingar har lämnats till rättsinstans för handläggning och beslut.

Beslutet överklagades först till Mark- och miljödomstolen och senare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2022-02-10 att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Byggnation pågår just nu för äldreboendet och två av flerbostadshusen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds kommun. Byggentreprenören är Peab Sverige AB.

Aktuell tidplan: Äldreboendet planeras stå klar våren 2026

Diarienummer:

Handläggare: Peter Bramstång, projektledare Stenungsunds kommun