Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder norra Hallerna

Vi planerar för cirka 200 bostäder. Planområdets avgränsning behöver utredas och kan komma att omfatta fler fastigheter. Planarbetet ska samordnas med andra planarbeten i norra Hallerna.

Ungefärligt planområde,

Planområdet

Hallerna är sedan lång tid utpekat som ett av kommunens större utbyggnadsområden och översiktplan 2020 redovisar Hallerna som en egen stadsdel. Vi har tidigare upprättat ett program för norra Hallerna och programsamråd genomfördes kring årsskiftet 2014/2015. För södra och centrala Hallerna pågår programarbete för förtätning.

Fastigheterna Norums-Torp 1:30 och Högenorum 1:18 är belägna i de centrala delarna av norra Hallerna, mellan Hallernavägen och Håldalen. Båda fastigheterna ligger inom programområdet för norra Hallerna. Norums-Torp 1:30 har en areal på knappt 6 hektar och Högenorum 1:18 omfattar cirka 1,5 hektar.

Som underlag för och stöd i planarbete och bedömning behöver vi arbeta med strategiska ställningstaganden, utrednings- och målbildsarbete i syfte att samordnat kunna bygga ut norra Hallerna över tid.

Steg i processen

Vi har tidigare upprättat ett program för norra Hallerna och programsamråd genomfördes kring årsskiftet 2014/2015.

Kommunstyrelsen har gett verksamhet Explatering i uppdrag att starta planarbete för fastigheterna Norums Torp 1:30, Högenorum 1:18 med flera, bostäder på norra Hallerna.

Planen är i uppstartsskede och planhandlingar till samrådet kommer tas fram.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: PEAB Sverige AB och Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2027

Diarienummer: 2011/614

Planens formella namn: Detaljplan för bostäder norra Hallerna - Norums Torp 1:30, Högenorum 1:18 med flera.

Handläggare: Planarkitekt Anna Eklund.