Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostäder, förskola, äldreboende på Kvarnhöjden

Här planerar vi för cirka 500 bostäder i blandad upplåtelseform samt en förskola alternativt ett äldreboende.

Ungefärligt planområde.

Området har en areal på cirka 35 hektar och utgörs av fastigheterna Kyrkeby 4:2, del av Kyrkeby 3:34 samt del av Gilltorp 1:16.

Kvarnhöjden är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planområdet ligger i Jörlanda, väster om väg 574 och norr om Jörlanda centrum, cirka 9 kilometer söder om centrala Stenungsund och cirka 40 kilometer norr om Göteborg.

Detaljplanen kan komma att medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Steg i processen

Arbetet med att upprätta en detaljplan för Kvarnhöjden påbörjades redan 2007 med ett planprogram.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om ny planstart för Kvarnhöjden. Områdets nuvarande förutsättningar tillsammans med domslut och handlingar nedan utgör en grund för fortsatt arbete. I och med att tidigare detaljplaneförslag justeras kan det även tillkomma ytterligare utredningar.

Under startskedet: Vi har fått uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en plan. Under startskedet gör vi olika undersökningar och tar fram ett konkret och detaljerat planförslag. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet.

På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till detaljplan för Kyrkeby 4:2 med flera i Jörlanda arbetats fram.

Detaljplanen har varit på samråd. Samrådstiden varade mallen 28 februari till 1 april 2024. Inkomna synpunkter sammanställs för att ta fram granskningshandlingar som politikerna senare tar beslut om att ställa ut.

Planhandlingar

Utredningar

Under steget Plan – samråd: När förslaget från startskedet är klart genomförs ett plansamråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på vår webbplats, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Efter samrådstiden är slut upprättar vi en samrådsredogörelse utifrån de synpunkter som kommit in och handlingar till granskningsskedet tas fram.

Under steget Plan – granskning: Efter samrådet kan vi göra ändringar i planförslaget, när det är klart tar kommunstyrelsen beslut om att planen ska ut på granskning. Då har du möjlighet att komma med synpunkter igen. Granskningen varar i minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben, i kommunhuset, på Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. Du som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Under steget Plan – antagande: Efter granskningsskedet gör vi eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till kommunstyrelsen för godkännande av planförslaget och det skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Om detaljplanen följer kommunens översiktsplan kan beslutet om antagande tas direkt av kommunstyrelsen.

Under steget Plan – laga kraft: Om planen inte överklagas eller överprövas får den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt en vecka efter sammanträdet. Planens bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Under steget Byggstart/pågående byggprojekt: I detta skede har bygglov beviljats och byggherren har fått startbesked. Eventuell projektering sker och sedan byggs det som beslutats.

Under steget Inflyttning/färdigställt: I detta skede är byggnationen färdigställd, har fått slutbesked och det går bra att flytta in/använda det byggda.

Kort fakta

Exploatör: Stenungsunds kommun och Peab Markutveckling AB.

Aktuell tidplan: Beräknat antagande 2025

Diarienummer: 0072/06 (planprogrammet), 2018/603 (detaljplanen)

Planens formella namn: Detaljplan för bostäder samt förskola alternativt äldreboende Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 med flera.

Handläggare: Planarkitekt Erik Rokke