Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Återvinningscentral i Stora Höga

Vi anlägger en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Om allt går enligt plan kommer den att stå klar 2024. Vår nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer att finnas kvar.

Vad händer just nu?

Just nu håller vi på att bygga återvinningscentralen.

Vad har hänt tidigare?

November 2022: Kommunstyrelsen beslutade 28 november att den planerade återvinningscentralen i Stora Höga nu ska byggas. Alla tillstånd för byggnationen är klara och förvaltningen ser fram emot att kunna öppna en modern återvinningscentral under våren 2024.

Februari 2022: Vi håller på med projektering för att bestämma hur återvinningscentralen ska se ut mer i detalj.

2021-09-24: Beslutade Mark- och Miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Den juridiska processen kring miljötillståndet är därmed avklarad och kommunen får bygga en återvinningscentral i Stora Höga.

2021-02-25 Avslog Mark- och Miljödomstolen (MMD) alla överklaganden. Detta beslut är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) som håller på att ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas.

2020-10-15 Gav Miljöprövningsdelegationen tillstånd till återvinningscentral. Detta beslut överklagades till Mark- och Miljödomstolen (MMD).

2020-04-15: Ansökan bedömdes vara komplett i april.

2019-12-20: Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen.

2019-06-25: Samrådet är över och inkomna synpunkter har sammanställts och skickats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska nu avgöra om verksamheten har "Betydande miljöpåverkan". Beslutet från länsstyrelsen beräknas komma augusti- september. Efter beslut fortsätter kommunen med arbetet att skicka in en ansökan.

2019-02-28: Torsdag 28 februari och fredag 1 mars pågår en geoteknisk undersökning av marken. Arbetet är en del i att säkerställa att återvinningscentralen byggs så bra som möjligt.

Inför att en tillståndsansökan upprättas ska samråd ske med berörda. Det innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete med ansökan. Samrådet pågår 27 februari- 27 mars.

Vad kommer jag att kunna lämna på återvinningscentralen?

På återvinningscentralen kommer insamling och lagring av icke farligt avfall och farligt avfall (främst kemikalier från hushåll) ske i väntan på transport till lämplig behandlingsanläggning. Inget mat- eller restavfall kommer att hanteras på platsen.

Var ska den nya återvinningscentralen ligga?

Den nya återvinningscentralen planeras ligga i Stora Högas industriområde.

Kartbild över tänkt lokalisering av den nya återvinningscentralen.

Samrådshandlingar

Här kan du ta del av de samrådshandlingar som vi tog fram i samband med samrådet som hölls våren 2019.