Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stripplekärrs gamla deponi

I Stripplekärr finns en gammal deponi som inte används längre. På den anlägger vi nu, med hjälp av bidrag från Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), en blomsteräng för att främja den biologiska mångfalden.

Blomstrande äng istället för invasiva arter

Sluttäckta deponier måste skötas under lång tid för att säkerställa att de inte läcker ut skadliga ämnen och skadar omkringliggande miljö. Skötseln är vårt ansvar.

I samband med vår skötsel så har vi på den norra delen av deponin upptäckt de invasiva arterna blomsterlupin och parkslide. Vi har försökt bekämpa dem mekaniskt men utan framgång och beslutade därför att enligt Naturvårdsverkets andra rekommendation kväva dem istället. Därför har vi lagt ut en cirka 2 000 kvadratmeter stor och tät markduk. I det här arbetet ville vi också skapa mer värden på platsen, därför sår vi nu också en blomsteräng ovanpå markduken.

Invasiva arter

Varför gör vi en äng på deponin?

Vårt mål med att anlägga en blommande ängsmark är öka den biologiska mångfalden i området till fördel för vilda pollinatörer och samtidigt bekämpa de invasiva främmande växtarterna. Vi vill se hög biologisk mångfald både bland flora och insektsfauna.

Projektet, som har delfinansierats av så kallat LONA-bidrag, syftar till att ta vårt omhändertagande till en ytterligare nivå: "delar av Stripplekärrs gamla deponi ska tillföra värden till både natur och människa."

LONA – Lokala naturvårdssatsningen Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända i projektet?

  • Markduk har lagts ut på plats och på den har vi lagt ett lager grus och näringsfattig jord, som ängsblommor trivs bra i.
  • I anslutning till platsen har vi också anlagt en sandbank som vi hoppas ska kunna bli ett habitat för vilda pollinatörer som till exempel solitärbin.
  • Med hjälp av allmänheten sådde vi blommorna under slutet av april. Vi har valt en svensk fröblandning av blommor som inte innehåller gräsfrön och som är särskilt framtagen för att gynna våra pollinatörer. Det kommer att ta några säsonger innan ängen är helt etablerad.
  • Under året kommer vi att sätta upp informationstavlor på platsen samt en parkbänk.
  • För att inga stora rotsystem ska etableras och göra hål på den täckande markduken kommer vi att slåttra hela deponiytan. Alla som är intresserade av att vara med att slåttra ängsdelen är välkomna att delta. Vi kommer gå ut med mer information om när detta sker.
  • Förskoleklasser och skolklasser kommer ges möjlighet att besöka platsen för att lära sig mer om bland annat gammal sophantering, biologisk mångfald, fjärilar, insekter och växtlighet. Allmänheten är såklart också välkomna att besöka platsen när som helst!

Hitta dit

Stripplekärrs deponi ligger cirka tre kilometer sydöst om Ödsmål. Adressen är Stripplekärr 701.

Vägbeskrivning till Stripplekärrs deponi

Vad är en deponi?

En deponi är en plats där avfall dumpats för slutförvaring. På Stripplekärr har det deponerats främst metalldelar från en gammal bilskrot och från vissa industrier.

Gamla deponier kan utgöra en miljömässig risk eftersom de kan läcka ut farliga ämnen till mark, vatten och luft. För att minska miljöpåverkan från gamla deponier kan man till exempel täcka dem med ett lager av jord eller annat material för att minska risken för läckage eller installera dräneringssystem för att fånga upp och behandla läckande vätskor. På Stripplekärr finns båda systemen. Vi testar vattnet från de här systemen regelbundet, varje år.

Normal sett gräver man inte bort eller forslar undan gamla deponier då det i de festa fall är bättre att låta dem vara. Att gräva eller försöka flytta dem är oftast komplexa projekt som riskerar att skada omkringliggande natur.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01