Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansvarsarter

Stenungsund har ett extra ansvar för att skydda och bevara fyra arter: Hedjohannesört, Pilgrimsfalk, Västkustros och Öring. En ansvarsart är en ovanlig eller hotad art som en region eller en nation har speciellt ansvar för, eftersom arten har en stor del av sin population inom detta område.

Hedjohannesört

Hedjohannesört (Hypericum pulchrum) är en rödlistad, starkt hotad, art vars huvudsakliga svenska bestånd finns i
Svartedalsområdet, Stenungsund. I övrigt finns den närmast på danska Jylland och norska Vestlandet.

Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken (Falco peregrinus) rödlistas idag som nära hotad från att varit nästan helt uträknad till följd av miljögifter (DDT) under 1970-talet. Inom Naturskyddsföreningens Projekt pilgrimsfalk gjordes många viktiga insatser i Stenungsunds kommun med utsättningar av skyddat uppfödda ungar, vilket bidragit till att rädda den.

Västkustros

Västkustrosen (Rosa inodora) är en rödlistad, starkt hotad, art som hittas i beteshagar och busksnår. Arten hotas främst av igenväxning, röjning och rensning. Antalet reproduktiva individer uppskattas till cirka 200. Ungefär 30 procent av den svenska populationen finns i Stenungsunds kommun, som därför har ett betydande ansvar för artens fortlevnad.

Öring

Öring (Salmo trutta) leker framgångsrikt i många vattendrag inom Stenungsunds kommun. Anråse å är ett av landets bästa uppväxtområden för bland annat denna art. som också är värddjur för den rödlistade flodpärlmusslan. Havsöringen spelar en viktig roll som en av få kvarvarande rovfiskar i de kustnära områdena.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01