Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Klimatlöften

Stenungsunds kommun är undertecknare av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Detta innebär att vi ställer oss bakom och arbetar för att nå klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Att arbeta för en hållbar utveckling, till exempel genom minskade utsläpp är viktigt för Stenungsund. Vi har en ambition att anpassa vår egna verksamhet för att nå de gemensamma klimatmålen. Vi vill också vara med och stötta andra aktörers arbete inom miljö- och klimatfrågor.

Antagna klimatlöften

Vi har antagit 17 klimatlöften. Det handlar till exempel om att vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle, att våra nya personbilar och arbetsfordon ska vara fossilfria, att vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet och ställer högre krav kring låg klimatpåverkan vid upphandlingar och inköp.

Löften vi arbetar med just nu

Följande löften antogs 2023 för att arbeta med under perioden 2024-2026:

 1. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet
 2. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 3. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 4. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 5. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 6. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 7. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 8. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 9. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 10. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 11. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 12. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 13. Vi använder cirkulära möbler.
 14. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 15. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 16. Vi bygger i trä.
 17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

Antogs 2021:

 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi bygger i trä
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Antogs 2020:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi producerar egen sol-el
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

De punkter som ligger under flera år har utvecklats (vi har höjt ambitionsnivån) eller så har de inte genomförts ännu.

Samverkan

Vi har, liksom alla andra kommuner i länet, undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och därmed ställt oss bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska vara en fossiloberoende år 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08