Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nybyggnadskarta och situationsplan

När du ska söka bygglov behöver du en karta som beslutsunderlag. Det finns två typer av kartor för detta. En nybyggnadskarta behöver du när du söker bygglov inom detaljplanelagt område. Vill du bygga utanför detaljplanelagt område är det istället en situationsplan du behöver.

Beställ nybyggnadskarta

Kartunderlag till bygglovsansökan inom detaljplanelagt område.

Beställ nybyggnadskarta

Beställ situationsplan

Kartunderlag till bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område.

Du kan beställa en situationsplan i vår E-tjänst.

Beställ situationsplan

Hur vet jag om min fastighet ligger inom detaljplan?

I Kartportalen kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplan.

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Avgift för nybyggnadskarta

Kostnaden för en nybyggnadskarta beror av vad du ska bygga och fastighetens storlek.

Nybyggnad av huvudbyggnad

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av fastighetsyta:

 • Mindre än 2000 m² 9455 kronor
 • 2001m² till 4999m² 15758 kronor
 • 5000m² till 9999m² 22061 kronor
 • 10000m² till 15000m² 28364 kronor

Enkel nybyggnad

Till exempel komplementbyggnad eller en tillbyggnad

 • 5130 kr

Enklare byggnation

Till exempel mur, plank, staket, skylt, pooltak, balkong, altan högre än 1m.

 • 800 kr per timme

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Situationsplan

 • DWG-format 1891 kr per hektar
 • PDF utan kostnad

Övrig mätning

 • 800 kr per timme

Nybyggnadskartans innehåll

 • Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet innan du ska börja bygga.
 • Planbestämmelser från den gällande detaljplanen visas i kartan. Dessa reglerar hur du får bygga.
 • Fastighetsgränser visas i kartan, men kan behöva kontrollmätas innan vi tar fram kartan på grund av att det ibland saknas koordinater hos Lantmäteriet. Gränsmarkeringarna letas då upp och mäts in innan nybyggnadskarta tas fram. För att underlätta detta mätningsarbete är det bra om fastighetsägaren kan visa de gränsmarkeringar som går att återfinna. De inmätta koordinaterna förmedlas till Lantmäteriet. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.
 • Byggnader som eventullt redan finns på fastigheten ska i kartan visas med inmätt läge. Inmätning sker innan kartan tas fram. Mätningsarbetet ingår då i kostnaden för nybyggnadskartan.
 • Höjdkurvorna i nybyggnadskartan visas med 1 meters mellanrum i höjd. Höjdkurvorna är skapade utifrån Lantmäteriets markhöjdmodell 1+ med aktualitet 2021.
 • Markhöjder i punktform mäts in och visas i nybyggnadskartan för huvudbyggnad på en nybildad fastighet. Kostnaden för inmätning av markhöjder igår i kostnaden för denna typ av nybyggnadskarta.
 • Rättigheter och servitut som belastar fastigheten visas i nybyggnadskartan. Det kan till exempel vara ledningsrättigheter eller vägservitut.
 • Kommunens VA-ledningar visas i kartan, från gatan fram till fastighetsgräns.

Rita in den kommande byggnationen

Nybyggnadskartan visar hur det ser ut på din fastighet i dagsläget. När du får nybyggnadskartan levererad till dig är det din uppgift att rita in i den kommande byggnationen i kartan. Kartan används sedan som beslutsunderlag för din ansökan om bygglov.

Redovisa byggnadens storlek vid fasaden och vinkelräta mått från gällande fastighetsgränser.

Beskrivning av måttsättning i nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Situationsplanens innehåll

Situationsplanen är ett utdrag ur primärkartan som visar fastighetsgränser, höjdkurvor och eventuellt befintliga byggnader och markdetaljer utanför detaljplanelagt område.

Mätning innan kartan tas fram enligt gällande timtaxa.

Fastighetsgränserna visar inte alltid med ett exakt läge i kartan och kan behöva utredas.

Det är avstyckningsakten från Lantmäteriet som visar rätt läge och är juridiskt bindande.

Format på nybyggnadskartan eller situationsplanen

Nybyggnadskartan kan levereras som DWG och PDF i skala 1:500. Pdf i A3 eller A2-storlek beroende på fastighetens storlek.

Situationsplanen levereras i DWG eller PDF.

Sidan uppdaterad: 2024-07-05