Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Mätningstjänster

Vi gör mätningar i samband med bygglovsärenden. Till exempel utstakning och lägeskontroll av byggnader. Vi utför även gränsanvisningar och inmätningar.

Beställ mätning

Beställ mätningstjänster

Mätningar i samband med ditt bygglov

I samband med din bygglovsansökan får du ett startbesked från din bygglovshandläggare med information om vilka typer av mätningar som kommer att krävas. Mätningarna kallas utstakning och lägeskontroll.

Utstakning

Utstakning innebär att en mätningsingenjör från oss visar var byggnaden ska placeras på marken. Det är det beviljade bygglovets nybyggnadskarta som bestämmer var det är. Normalt ska utstakning göras både inom och utom detaljplanelagt område. Vid utstakningen markerar vi byggnadens hörn med två fasadlinjer och sätter en fixhöjd.

Du avgör själv om du vill dela upp utstakningen i två delar för att säkerställa att byggnaden hamnar rätt, eller om det räcker med ett enda utstakningstillfälle.

  • Du kan välja att göra en grovutstakning inför markarbete som till exempel schaktning och sprängning. För att vi ska kunna göra en grovutstakning måste fastigheten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för mätningen. Byggnadens hörn markeras ut med stakkäppar eller sprayfärg och byggfix/höjdfix kan sättas ut vid behov.
  • En så kallad finutstakning gör vi senare i processen när markarbetet är klart. Med hjälp av träprofiler spänner vi trådar mellan spikar som visar var kantelementen ska placeras ut. En byggfix/höjdfix kan också sättas ut i detta skede. Profilerna står du som fastighetsägare för.

Byggfix - Höjdfix

En byggfix också kallad höjdfix, sätter vi ut i samband med grov- eller finutstakningen och ingår i kostnaden för detta. Om byggfix önskas i annat skede så är kostnaden 800 kr + moms

Lägeskontroll

Vid lägeskontrollen säkerställer vi att den färdiga byggnaden har placerats på rätt plats enligt bygglovet. Vi använder också lägeskontrollen för att föra in byggnaden i allmänna kartor och för att kunna koppla en adress till byggnaden.

Lägeskontrollen ska alltid göras före gjutningen av plattan. Då är det lättare att rätta till eventuella fel.

Lägeskontroll ska i många fall göras både inom och utom detaljplanelagt område. I startbeskeden från din bygglovshandläggare får du information om lägeskontroll krävs för ditt bygglov.

Gränsanvisning

En gränsanvisning innebär att visa ut fastighetsgränsernas sträckning på marken.

Vi kan visa var en gräns finns under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna. Vi har tillgång till Lantmäteriets uppgifter om fastigheter och kan ta reda på detta.

En gränsanvisning som utförs av oss är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning. För att få nya gränsrör utsatta behöver du kontakta Lantmäteriet.

Det är alltid Lantmäteriets förrättningskarta som gäller inte strecket i kartan.

Finutstakning

Avgifter för finutstakning 2024 - Taxa beroende av byggyta. (+25% moms)

Yta

Kostnad

15 till 49m²

5 042 kronor

50 till 200m²

11 345 kronor

201 till 500m²

13 236 kronor

501 till 1000m²

15 127 kronor

1001 till 2000m²

18 278 kronor

2001 till 3000m²

21 430 kronor

Större än 3000m²

24 582 kronor

 

Grovutstakning

Avgifter för grovutstakning 2024 - Taxa beroende av byggyta. (+25% moms)

Yta

Kostnad

15 till 49m²

2 521 kronor

50 till 200m²

5 673 kronor

201 till 500m²

6 618 kronor

501 till 1000m²

7 564 kronor

1001 till 2000m²

9 139 kronor

2001 till 3000m²

10 715 kronor

Större än 3000m²

12 291 kronor

 

Kostnad övrig mätning

Mätningsuppdrag av annan typ än utstakning och lägeskontroller av byggnader utförs till timtaxa. Timtaxa 800 kr (25% moms)

Gränsanvisning, byggfix

Timtaxa 800 kr (25% moms)

Mäta i egen regi?

Om du vill anlita en egen sakkunnig som utför mätningsarbetet ska denne godkännas av oss. Den du anlitar ansvarar då för allt arbete kring utstakning och lägeskontroll. Det innebär beräkning av utstakningsdata, utstakning, lägeskontroll samt utfärdande av lägeskontrollsbevis och leverans av mätdata i dwg-format till oss. När det gäller tillbyggnader ska även den befintliga huvudbyggnaden mätas in och redovisas.

Ansökningsblankett för egen mätning Pdf, 332 kB.

Koordinatsystem i Stenungsund

  • I plan: SWEREF 99 12 00
  • I höjd: RH2000 (från och med 2014-11-10)

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.