Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vindkraft

Intresset för utbyggnad av vindkraft har ökat under senare år. På den här sidan kan du läsa om hur processen för eventuell etablering av vindkraft går till och vilken roll kommunen och eventuellt andra parter har i en prövning.

Miniverk

Ett miniverk är ett vindkraftverk som är högst 20 meter högt och har en rotordiameter på högst 3 meter. Innan ett miniverk byggs måste en anmälan göras till oss i kommunen.
Det krävs inte bygglov för att bygga ett miniverk om inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer uppföras på ett närmare avstånd från tomtgränsen än verkets höjd.

Gårdsverk

Ett gårdsverk är ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger tre meter. Innan ett gårdsverk byggs måste en anmälan göras till oss i kommunen. För att bygga ett gårdsverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov handläggs av oss i kommunen.

Elnätföretaget måste godkänna anslutningen

Av ansvars- och säkerhetsskäl måste anslutning av ett vindkraftverk till elnätet godkännas av elnätsföretaget, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Skattereduktion för el från vindkraft

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan ofta få en skattereduktion för det. Reglerna gäller för privatpersoner.

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad - Skatteverket Länk till annan webbplats.

Ett medelstort vindkraftverk är:

  • Vindkraftverk högre än 50 meter men lägre än 150 meter.
  • Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans.
  • Varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Innan ett medelstort vindkraftverk byggs måste du göra en anmälan till oss i kommunen. För att bygga ett medelstort vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov söker du handlägger vår verksamhet Bygg, Miljö.

Torn över 20 meters höjd ska även prövas av transportstyrelsen av flygsäkerhetsskäl.

Stora vindkraftverk är:

  • Två eller flera verk där var och ett, inklusive rotorblad, är högre än 150 meter.
  • Sju eller flera verk där var och ett, inklusive rotorblad, är högre än 120 meter.
  • Varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under någon av punkterna 1 eller 2 samt varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig vindkraftsanläggning.

Tillstånd för stora vindkraftsanläggningar handläggs av länsstyrelsen. Kommunen har i tillståndsärenden uppdraget att lämna synpunkter till länsstyrelsen.
Vindkraftverk som fått tillstånd från länsstyrelsen behöver inte söka bygglov.
För stora vindkraftsanläggningar krävs ett godkännande från kommunfullmäktige för att få tillstånd. Om kommunen säger nej kan inte länsstyrelsen ge tillstånd till vindkraftsanläggningen.

I vår översiktsplan/vindbruksplan, finns områden utpekade som lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraftsanläggningar.

Vindbruksplan

Stor landbaserad vindkraftsanläggning

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning behöves tillstånd samt kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Vindkraftsanläggning i vatten

För att bygga vindkraftverk i Sveriges sjöterritorium krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det krävs också tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln (kontinentalsockellagen) samt kommunens tillstyrkan och anmälan enligt plan- och bygglagen. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Vår roll i processen

Kommunen har olika roller i tillståndsprocessen.

Vi har möjlighet att föra talan i tillståndsprövningen för att kunna tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Det är i denna roll som vi kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av vindkraft.

Detta kan ske vid olika tidpunkter:

  • vid tidig dialog mellan projektör, kommunrepresentanter och länsstyrelsen,
  • vid det samråd med myndigheter som projektören ansvarar för och i yttrande över tillståndsansökan.

Den andra rollen vi har är möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig vindkraftsanläggning får komma till stånd i kommunen genom bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Den så kallade vetoregeln.

Stenungsund har en vindbruksplan

Vi har tagit fram en vindbruksplan som fungerar som underlag vid utbyggnad av vindkraft. Den underlättar när vi ska pröva ansökningar om bygglov, prövningar enligt miljöbalken eller prövning av andra tillstånd som rör vindkraftsutbyggnad.

Vindbruksplanen är ett tillägg till vår översiktsplan och tar upp vilka områden som är lämpliga för grupper av vindkraftverk (tre eller fler). För de områdena finns riktlinjer för hur utformning och prövning ska gå till. Det finns också riktlinjer för prövning av enstaka verk i andra områden. Planen klarlägger också inom vilka områden det inte är lämpligt med vindkraftverk.

Vindbruksplan

Energimyndigheten informerar om vindkraftverk

Vindlov är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Webbplatsen har tagits fram i samarbete mellan statliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Energimyndigheten är samordnande myndighet.

Vindlov (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Om du har synpunkter

Små och medelstora vindkraftsverk

Om bygglov krävs kan du som närboende i vissa fall få komma med synpunkter under processen.

Större vindkraftsetableringar

Om du har synpunkter som du vill framföra angående en större etablering av vindkraft i kommunen kan du i första hand lämna dessa under samrådstiden till det bolag som vill genomföra etableringen.

I andra hand kan du kontakta länsstyrelsen som sköter prövning och tillsyn av större vindkraftsparker.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01