Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bergvärme och jordvärme

Värmepumpar är bra alternativ för uppvärmning. De använder energi från berggrunden, jorden eller grundvattnet och omvandlar den till värmeenergi. Men eftersom det finns risk för skador på miljön ska du alltid anmäla installation av värmepump till oss innan arbetet påbörjas.

Anmälan om tillstånd till värmepump

Du gör din anmälan via vår e-tjänst. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Anmälan om tillstånd till värmepump

Vad ska min ansökan innehålla?

När du ansöker om tillstånd för en bergvärme, jordvärme eller sjövärme behöver du skicka in:

  • Skicka in en anmälan i vår e-tjänst Miljö - Anmälan om tillstånd till värmepump Länk till annan webbplats.
  • Ett säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan.
  • En skalenlig karta över fastigheten där du markerat borrhålets placering. Markera även enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från tänkt borrhål, samt närliggande borrhål för bergvärme. Om borrhålet ska gradas anger du vilket håll det ska gradas åt. Gäller det jordvärme eller sjövärme vill vi ha en karta där du ritar in önskat område.
  • Ett grannemedgivande om borrhålet placeras inom 10 meter från fastighetsgränsen. Yttrande från granne vid borrning för bergvärme Pdf, 335 kB.

Se till att alla uppgifter är i ifyllda och att ansökan är underskriven. Handläggningstiden blir kortare om ansökan är komplett från början.

Du får inte borra innan du har fått ditt tillstånd, så var ute i god tid.

Avgift för tillståndet

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, oavsett om du får ett tillstånd eller ett avslag.

Taxa enligt Miljöbalken Pdf, 1 MB.

Vad ska jag tänka på innan jag borrar?

Du behöver ha fått ett tillstånd från oss innan du borrar. Tillståndet innehåller villkor som du behöver följa både vid installation och under den tid som du har pumpen.

Avståndet till närmaste byggnad bör vara minst 4 meter, annars finns det risk för att det uppstår sprickor i grunden eller närliggande väggar i samband med borrningen.

Om placeringen av borrhålet ligger inom område med fornlämningar kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen innan du borrar.

Avstånd till andra borrhål

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet mellan borrhål vara minst 20 meter.

Om du har möjlighet: placera borrhålet minst 10 meter från din fastighetsgräns. Om du behöver borra närmare fastighetsgränsen behöver du ett intyg från din granne om att det är okej. Det gäller även om din fastighet gränsar till kommunal mark.

Om du behöver borra närmare än 20 meter från ett befintligt borrhål måste du redovisa hur du tänker göra för att kompensera för ett kortare avstånd. Det kan till exempel vara att borra med vinkel bort från det befintliga borrhålet eller att borra ett djupare hål.

Var kan jag se var närliggande borrhål finns?

I vår kartportal finns ett skikt som visar vilka som har tillstånd till berg- eller jordvärme. Observera att det inte visar borrhålens placering, det får du själv kolla upp genom att fråga fastighetsägaren.

Bergvärmepumpar i Stenungsund - Kartportalen

Vi ställer krav på att brunnsborraren är certifierad

Vi ställer krav på att företaget som borrar är certifierat av certifieringsorganet RISE. Du kan få hjälp med information om certifierade brunnsborrare på deras webbplats genom att söka på ”brunnsborrare".

Certifierad brunnsborrare | RISE Länk till annan webbplats.

Borra inte nära dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i dricksvattenbrunnar i närheten. I samband med borrningen kan till exempel saltvatten, som ligger djupt ner i berget, tränga upp till sött grundvatten och nå brunnarna. Det kan också hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Borrhålet bör placeras

  • minst 30 meter från borrade dricksvattenbrunnar och
  • 20 meter från grävda dricksvattenbrunnar.

Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Gamla oljetankar eller förorening

Om du stöter på till exempel gamla oljetankar i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen är det i första hand du som fastighetsägare som bekostar nedmontering och bortforsling. Det gäller även om du stöter på föroreningar i marken när du gräver, det vill säga att du har ett efterbehandlingsansvar.

Om du hittar en förorening i marken ska du omedelbart upphöra med grävarbetena. Kontakta Verksamhet Bygg Miljö för att få information om hur du går vidare med sanering av marken. I vissa fall behöver du lämna in en anmälan om efterbehandling av förorenat område. I väntan på svar behöver du förhindra spridning av föroreningen, då kan du exempelvis täcka över uppgrävda förorenade massor och hålet med en presenning.

Årlig läckagekontroll

Värmepumpar som innehåller minst 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) behöver årligen kontrolleras för läckage. Om det rör sig om en hermetiskt slutet system är gränsen för årlig läckagekontroll 10 ton CO2e. Oftast rör det sig om större anläggningar. Du kan läsa mer om detta under köldmedier.

Köldmedier

Jordvärme

En jordvärmepump värmer upp en bostad eller fastighet genom att utnyttja solvärme som lagrats i marken. För att kunna ta tillvara jordvärme lägger du ner en så kallad kollektorslang i marken på cirka en meters djup på tomten. Hur lång slinga som behövs avgörs av husets storlek, läge och andra förutsättningar. Vätskan i slangen hämtar sedan värme ur marken.

Jordvärme lämpar sig bra för uppvärmning av hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Jordvärme (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Sjövärme

Sjövärme är ett alternativ till bergvärme och jordvärme som är mindre vanligt, men som i grunden fungerar på samma sätt. För att kunna ta tillvara sjövärme lägger du ner en så kallad kollektorslang på sjöbotten. Kollektorslangen i en sjövärmeanläggning hålls på plats med hjälp av tyngder. Vätskan i slangen hämtar sedan värme ur sjövattnet.

Sjövärme (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Ingen anmälan för luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump (luft/vatten eller luft/luft) behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd. Men tänk på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Informera och prata med din granne innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placering.

Miljövänligare alternativ

Du som har en värmepump - fråga din installatör vilken kylvätska som används. Om den innehåller glykol, byt gärna till ett mer miljövänligt alternativ.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.